Heidegeer a Kierkegaard: pojetí boha a posvátného

Obsah hlavního článku

Jiří Olšovský

Abstrakt

Text je zaměřen zejména na posvátný charakter světa a přírody, jak se zračí v pojetí bytí a božského u Heideggera a Kierkegaarda. Bytí zde zůstává tématem, spolu se základní péčí a starostí o svět a věci v něm. Ukazuje se, že spodní proud Heideggerova myšlení je znovu-probuzení „zbožného myšlení“ a rezervovanost. Zejména článek chce upozornit na Heideggerovy odkazy k mysticismu a Kierkegaardův „pramen víry“. V úvahách nad Heideggerovým dílem je třeba se zamyslet, zda otázka Boha může být rozhodnuta jen v blízkosti bytí a svatosti. O noumenální charakter naší „zahrady“ je nezbytné znovu náležitě pečovat, a zaposlouchat se proto do řeči těch, kteří byli s to se přiblížit k bytí a božskému, k posvátnému pobývání na zemi.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Olšovský, J. (2010). Heidegeer a Kierkegaard: pojetí boha a posvátného. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.48
Sekce
Recenzované články

Reference

CAPUTO, J. D. The Mystical Element in Heidegger's Thought, New York, Fordham University Press 1986.

HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk, přel. I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2006.

HEIDEGGER, M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 65, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1989.

HEIDEGGER, M. Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček, J. Němec, Okúmené, Praha 2002.

HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, přel. I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2006.

HEIDEGGER, M. Der Satz vom Grund, in: týž, Gesamtaudgabe, Bd. 10, V. Klostermann, Frankfurt am Main, 1997.

HEIDEGGER, M. Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik, in: týž, Identität und Differenz, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 11, V. Klostermann, Frankfurt am Main 2006, s. 65. (dále jen GA a číslo svazku)

HEIDEGGER, M. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 4, V. Klostermann, Frankfurt am Main1981.

HEIDEGGER, M. Kant a problém metafyziky, přel. J. Pechar et al., Praha : Filosofia, 2004.

HEIDEGGER, M. Moje cesta k fenomenologii, in: týž, Konec filosofie a úkol myšlení, přel. I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2006.

HEIDEGGER, M. Nietzsche I, Günther Neske, Pfullingen 1989.

HEIDEGGER, M. O humanismu, přel. P. Kurka, Praha : Ježek, 2000.

HEIDEGGER, M. Polní cesta, in: Orientace č. 4, roč. III, 1968.

HEIDEGGER, M. Rozhovor o myšlení na polní cestě, in: týž, Discours on Thinkung (anglický překlad Heideggerova pojednání Gelassenheit), New York : Harper and Row, 1966.

HEIDEGGER, M. Údiv a zdrženlivost, přel. J. Michálek, Praha : Oikúmené,1999.

HEIDEGGER, M. Už jenom nějaký bůh nás může zachránit, In: Filosofický časopis 1, roč. 43/ 1995.

HEIDEGGER, M. Zrození uměleckého díla, přel. I. Michňáková, in: Orientace 1968, 1969.

HEIDEGGER, M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die Phänomenologische Forschung, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 61, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1985.

KIERKEGAARD, S. Bázeň a chvění, in: týž, Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, Praha : Svoboda-Libertas, 1993.

KIERKEGAARD, S. Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, ed. a přel. H. V. Hong, E. H. Hong, Vol. I, in: Kierkegaard's Writings, XII.1, Princeton, New Jersey, Princeton University Press 1992.

KRÁLIK, R. Problém zvaný Kierkegaard, Bratislava 2006.

LAZIER, B. God Interrupted. Heresy and the European Imagination between the World Wars, Princeton and Oxford Princeton University Press, 2008.

MIKULOVÁ-THULSTRUPOVÁ, M. Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti, CDK, Olomouc 2005.

Mistr Eckhart a středověká mystika, přel. L. Karfíková, M. Dostál, J. Sokol, Praha : Zvon, 1993.

NIETZSCHE, F. Tak pravil Zarathustra, přel. O. Fischer, Olomouc : Votobia, 1995.

NOVÁK, A. Ve věci 'Heidegger', in: Reflexe: časopis pro filosofii a theologii, 30 [online] [cit 2010-05-31] Dostupné na http://www.reflexe.cz/ve-veci-heidegger/

OLŠOVSKÝ, J. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha: Academia, 2005.

OLŠOVSKÝ, J. Niternost a existence. Úvod do Kierkegaardova myšlení Praha : Akropolis, 2005.

PATOČKA, J. Závěrečné poznámky Jana Patočky, komentář k Heideggerovu rozhovoru pro časopis Spiegel z roku 1966: Už jenom nějaký bůh nás může zachránit, In: Filosofický časopis 1, roč. 43/ 1995.

PEROTTI, J. L. Heidegger on the Divine. The Thinker, The Poet and God, Ohio University Press1974.

PÖGGELER, O. Neue Wege mit Heidegger, K. Alber, Freiburg/München 1992.

RIEDEL, M. Frömmigkeit im Denken, in: „Herkunft aber bleibt stets Zukunft“. Martin Heidegger und die Gottesfrage, ed. P.-L. Coriando. Frankfurt am Main : vyd. V. Klostermann, 1998.

SCHALOW, F. Heidegger and the Quest for the Sacred. From Thought to the Sanctuary of Faith, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

Søren Kierkegaard's Journals and Papers, Vol. V (6043), ed. a přel. H. V. Hong, E. H. Hong, Bloomington and London : Indiana University Press, 1978

WEISCHEDEL, W. Der Gott der Philosophen. Grundlegung geiner philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994.