Heidegger and Kierkegaard: The concept of God and holiness

Main Article Content

Jiří Olšovský

Abstract

This article deals with the problem of whether we can extract any thinking about God, gods and sacred beings in Heidegger's work, especially in relation to Kierkegaard. It appears that the undercurrent of Heidegger's thinking is the re-awakening of "pious thinking" and reserve. In particular, the article wants to highlight Heidegger's links to mysticism and Kierkegaard's "spring of faith". Through Heidegger's work, we think about whether the question of God can be decided only in the proximity of being and holiness. Our belonging to the earth gives us the possibility to care properly for things.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Olšovský, J. (2010). Heidegger and Kierkegaard: The concept of God and holiness. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.48
Section
Reviewed Papers

References

CAPUTO, J. D. The Mystical Element in Heidegger's Thought, New York, Fordham University Press 1986.

HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk, přel. I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2006.

HEIDEGGER, M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 65, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1989.

HEIDEGGER, M. Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček, J. Němec, Okúmené, Praha 2002.

HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, přel. I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2006.

HEIDEGGER, M. Der Satz vom Grund, in: týž, Gesamtaudgabe, Bd. 10, V. Klostermann, Frankfurt am Main, 1997.

HEIDEGGER, M. Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik, in: týž, Identität und Differenz, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 11, V. Klostermann, Frankfurt am Main 2006, s. 65. (dále jen GA a číslo svazku)

HEIDEGGER, M. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 4, V. Klostermann, Frankfurt am Main1981.

HEIDEGGER, M. Kant a problém metafyziky, přel. J. Pechar et al., Praha : Filosofia, 2004.

HEIDEGGER, M. Moje cesta k fenomenologii, in: týž, Konec filosofie a úkol myšlení, přel. I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2006.

HEIDEGGER, M. Nietzsche I, Günther Neske, Pfullingen 1989.

HEIDEGGER, M. O humanismu, přel. P. Kurka, Praha : Ježek, 2000.

HEIDEGGER, M. Polní cesta, in: Orientace č. 4, roč. III, 1968.

HEIDEGGER, M. Rozhovor o myšlení na polní cestě, in: týž, Discours on Thinkung (anglický překlad Heideggerova pojednání Gelassenheit), New York : Harper and Row, 1966.

HEIDEGGER, M. Údiv a zdrženlivost, přel. J. Michálek, Praha : Oikúmené,1999.

HEIDEGGER, M. Už jenom nějaký bůh nás může zachránit, In: Filosofický časopis 1, roč. 43/ 1995.

HEIDEGGER, M. Zrození uměleckého díla, přel. I. Michňáková, in: Orientace 1968, 1969.

HEIDEGGER, M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die Phänomenologische Forschung, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 61, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1985.

KIERKEGAARD, S. Bázeň a chvění, in: týž, Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, Praha : Svoboda-Libertas, 1993.

KIERKEGAARD, S. Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, ed. a přel. H. V. Hong, E. H. Hong, Vol. I, in: Kierkegaard's Writings, XII.1, Princeton, New Jersey, Princeton University Press 1992.

KRÁLIK, R. Problém zvaný Kierkegaard, Bratislava 2006.

LAZIER, B. God Interrupted. Heresy and the European Imagination between the World Wars, Princeton and Oxford Princeton University Press, 2008.

MIKULOVÁ-THULSTRUPOVÁ, M. Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti, CDK, Olomouc 2005.

Mistr Eckhart a středověká mystika, přel. L. Karfíková, M. Dostál, J. Sokol, Praha : Zvon, 1993.

NIETZSCHE, F. Tak pravil Zarathustra, přel. O. Fischer, Olomouc : Votobia, 1995.

NOVÁK, A. Ve věci 'Heidegger', in: Reflexe: časopis pro filosofii a theologii, 30 [online] [cit 2010-05-31] Dostupné na http://www.reflexe.cz/ve-veci-heidegger/

OLŠOVSKÝ, J. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha: Academia, 2005.

OLŠOVSKÝ, J. Niternost a existence. Úvod do Kierkegaardova myšlení Praha : Akropolis, 2005.

PATOČKA, J. Závěrečné poznámky Jana Patočky, komentář k Heideggerovu rozhovoru pro časopis Spiegel z roku 1966: Už jenom nějaký bůh nás může zachránit, In: Filosofický časopis 1, roč. 43/ 1995.

PEROTTI, J. L. Heidegger on the Divine. The Thinker, The Poet and God, Ohio University Press1974.

PÖGGELER, O. Neue Wege mit Heidegger, K. Alber, Freiburg/München 1992.

RIEDEL, M. Frömmigkeit im Denken, in: „Herkunft aber bleibt stets Zukunft“. Martin Heidegger und die Gottesfrage, ed. P.-L. Coriando. Frankfurt am Main : vyd. V. Klostermann, 1998.

SCHALOW, F. Heidegger and the Quest for the Sacred. From Thought to the Sanctuary of Faith, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

Søren Kierkegaard's Journals and Papers, Vol. V (6043), ed. a přel. H. V. Hong, E. H. Hong, Bloomington and London : Indiana University Press, 1978

WEISCHEDEL, W. Der Gott der Philosophen. Grundlegung geiner philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994.