Charakteristika a poslání časopisu

Časopis byl založen jako recenzované odborné periodikum, jehož cílem je zkvalitnit odborný dialog a přinášet originální vědecké texty v níže popsaných oblastech. K lepšímu využití výsledků teoretického poznání v praxi a také pro zlepšení komunikace s pedagogy a veřejností přináší v menší míře také důležité zkušenosti, informace a texty inspirativní.

Texty zveřejňované v různých rubrikách mohou být v jazyce českém, případně v angličtině nebo dalším světovém jazyce. Abstrakty všech textů jsou k dispozici v obou jazycích.

První číslo Envigogiky vyšlo 12. 12. 2006. Časopis vychází nejméně dvakrát ročně, periodicita vydávání se řídí především množstvím a kvalitou došlých příspěvků. Od roku 2013 vycházejí také články v anglické verzi.

O vydavateli

Časopis vydává v rámci Nakladatelství Karolinum Centrum pro otázky životního prostředí UK, vysokoškoltský institut Univerzity Karlovy zaměřený na rozvoj vědecké a výzkumné činnosti a podporu mezioborového dialogu v otázkách životního prostředí.

Redakční rada časopisu sdružuje aktivní příznivce environmentálního vzdělávání - odborníky a významné osobnosti environmentální výchovy a vzdělávání.

Tematické zaměření

Časopis Envigogika se zaměřuje na environmentální výchovu a vzdělávání, jakož i širší kontext společenských procesů souvisejících s udržitelností rozvoje. Publikuje texty z oboru pedagogiky a filosofie; díky své mezioborové povaze pokrývá i další (především sociální) vztahy a mapuje celkovou proměnu názorů, životního stylu nebo chování.

Recenzní řízení

Proces odborného posuzování

Příspěvek, který má být publikován v recenzované rubrice, musí projít procesem odborného posuzování. Jeho základní formou je recenzní řízení organizované redakcí Envigogiky na principech peer-review. Standardně je tento proces založen na posuzování dvěma recenzenty; aby posudky obsahovaly všechny požadované informace, vyhrazuje si redakce právo kombinovat stanoviska více osob (odborná úroveň z hlediska různých oborů, jazyková úroveň textu atd.). Recenzní řízení je nezbytnou podmínkou pro publikování v rubrice Recenzované články, kam jsou řazeny originální vědecké příspěvky nebo přehledové stati, dále Metodiky a Případové studie (texty zde publikované jsou specifické odborné texty, viz níže).

Původní texty přinášející nové poznatky, avšak určené pro jiné rubriky, kam náleží tematicky, mohou být rozhodnutím redakce vystaveny recenznímu řízení také. Envigogika tak chce přinášet kvalitní texty v celém svém obsahu, a členit je do příslušných rubrik dle žánru, ale také odborného přínosu. Za normálních okolností však články určené pro jiné sekce než jsou Recenzované články, Metodiky a Případové studie (tj. Inspirace, Recenze, Informace, Dopisy a názory) recenzním řízením neprocházejí.

Podrobnosti o recenzním řízením na stránce Recenzní řízení

Frekvence publikování

Články jsou v časopisu publikovány jako součást jednoho čísla s vlastním obsahem; postupně budeme přecházet na systém publikování článků ihned, jakmile jsou k tomu připraveny, a to tak, že jsou přidávány do obsahu "aktuálního" čísla.

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis funguje na bázi bezprostředního volného přístupu, tedy na principech, které volně zpřístupňují výsledky vědecké práce veřejnosti a podporují větší globální výměnu poznatků.

Vydavatel

Univerzita Karlova
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1

Periodicita vydávání

Envigogika vychází pravidelně minimálně 2 x ročně, obvykle v červnu a v prosinci; pravidelnost vydávání může být vyšší v závislosti na množství a kvalitě došlých příspěvků.

Publikační etika a důsledky jejího překračování

(vychází z doporučení Elsevieru a Pravidel COPE pro editory časopisů)

Časopis Envigogika se zasazuje o dodržování etických norem platných pro publikování a usiluje o soustavné zvyšování kvality publikovaných článků.

Dodržování těchto pravidel se proto vyžaduje ode všech aktérů publikačního procesu: od autorů, editorů, recenzentů i samotného vydavatele.

Zvláště by se mělo dbát na to, aby:

Editor podporoval časopis a staral se o jeho rozvoj; usiloval o zlepšování jeho obsahu; zlepšoval publikační proces a utvářel komunitu autorů, recenzentů, a čtenářů. Editor musí zajistit, aby komunikace mezi těmito stranami byla spravedlivá, otevřená pro kritiku a sebekritiku, slušná a založená na svobodě vyjádření názoru.

Editor pracuje se zaslanými rukopisy; jeho cílem je zlepšení textů a dohled nad jejich odbornou úrovní. Role editora spočívá ve výběru vhodných recenzentů; v rámci recenzního řízení činí editor kroky potřebné k tomu, aby práce byly hodnoceny výhradně s ohledem na jejich odbornou kvalitu. Ve vztahu k autorům je editor povinen zajistit, aby dosud nepublikované informace nebyly užity nebo poskytnuty třetí straně bez výslovného souhlasu autora. Editor by měl vždy reagovat na vznesené dotazy a připomínky, pomáhat k vyjasnění stanovisek; v případě potřeby by měl být ochoten se omluvit za případné omyly či potíže. Měl by též hledat účinné odpovědi na požadavky či problémy, které souvisejí s dodržováním etických norem u zaslaných či již publikovaných textů.

Autoři jsou povinni prezentovat původní výsledky vlastní výzkumné práce; měli by tak činit dostatečně podrobně, s řádným uvedením zdrojů, a způsobem, který umožňuje replikaci užitých metod a postupů. Musí současně umět oddělovat své soukromé či obchodní zájmy od všeobecných akademických standardů. Přehledové články by měly poskytovat úplnou a pečlivě zpracovanou informaci; současně argumentace by měla být vyvážená, zahrnovat kritický pohled a diskutovat protichůdné přístupy. Všechny formy plagiátorství a/nebo úmyslné uvádění nesprávných informací zakládají neetické chování a jsou absolutně nepřijatelné. Autorství je vždy spojeno s významným podílem na díle; pokud k finální podobě díla přispívá jakákoli forma spolupráce s dalšími osobami či institucemi, musí být tato skutečnost přiznána v závěrečném poděkování. Současně je nepřijatelné, pokud autor podává stejný rukopis nebo prezentuje v zásadě podobný výzkum v dalších publikačních médiích – takové chování e považuje za neetické a vede k příslušným následkům. Dopisující autor musí zajistit, že všichni členové autorského týmu souhlasí s finální podobou díla a způsobem jeho podání k publikaci.

Recenzenti rozhodující se pro přijetí rukopisu k recenzi musí zvážit, zda nejsou ve střetu zájmů, které by vyplývaly z konkurenčních vztahů nebo jakékoli formy spolupráce s autory, institucemi nebo společnostmi, jež (ne)mají zájem na publikování textu. Každý rukopis přijatý k recenzi musí být považován za tajný dokument. Informace či nápady v něm obsažené musí být drženy v tajnosti a nesmí být použity k soukromému prospěchu. Recenze mají být provedeny objektivně a jejich závěry formulovány jasně, s vysvětlujícími argumenty tak, aby je autoři mohli využít ke zlepšení své práce. I když je identita recenzenta autorovi neznáma, neznamená to, že by recenzent byl zbaven odpovědnosti za posuzovaný text a způsob komunikace o něm. Recenzenti by měli být též připraveni zvážit autorovy námitky k posuzovaným skutečnostem. Pokud by se recenzent necítil odborně způsobilý řádně posoudit dané téma a/nebo si nebyl jist, že v daném časovém rozmezí může recenzi vytvořit, měl danou skutečnost co nejdříve oznámit editorovi a omluvit se z recenzního řízení.

Úlohou vydavatele je napomáhat časopisu, aby se stal součástí národního a mezinárodního odborného společenství a dialogu. Současně vydavatel garantuje kvalitu časopisu; přijímá odpovídající opatření ve vztahu k editorovi a uskutečňuje podpůrné akce v akademickém prostředí.

Historie časopisu

Časopis vydává Nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy. První číslo Envigogiky vyšlo 12.12. 2006. Časopis vychází nejméně dvakrát ročně a periodicita vydávání se řídí především množstvím a kvalitou došlých příspěvků. Od roku 2013 vychází také články v anglické verzi.

Od léta 2013 byl časopis převeden do publikačního systému OJS. V dubnu 2014 byl časopis přijat do databáze CrossRef a všechny články dostávají unikátní DOI kód. Periodikum je zařazeno v databázích ERIH Plus a DOAJ a bylo oceněno pečetí kvality DOAJ Seal