Proces odborného posuzování

Příspěvek, který má být publikován v recenzované rubrice, musí projít procesem odborného posuzování. Jeho základní formou je recenzní řízení organizované redakcí Envigogiky na principech peer-review. Standardně je tento proces založen na posuzování dvěma recenzenty; aby posudky obsahovaly všechny požadované informace, vyhrazuje si redakce právo kombinovat stanoviska více osob (odborná úroveň z hlediska různých oborů, jazyková úroveň textu atd.). Recenzní řízení je nezbytnou podmínkou pro publikování v rubrice Recenzované články, kam jsou řazeny originální vědecké příspěvky nebo přehledové stati, dále Metodiky a Případové studie (texty zde publikované jsou specifické odborné texty, viz níže).

Původní texty přinášející nové poznatky, avšak určené pro jiné rubriky, kam náleží tematicky, mohou být rozhodnutím redakce vystaveny recenznímu řízení také. Envigogika tak chce přinášet kvalitní texty v celém svém obsahu, a členit je do příslušných rubrik dle žánru, ale také odborného přínosu. Za normálních okolností však články určené pro jiné sekce než jsou Recenzované články, Metodiky a Případové studie (tj. Inspirace, Recenze, Informace, Dopisy a názory) recenzním řízením neprocházejí.

Průběh recenzního řízení

Příspěvek, který byl nabídnut k publikování, je nejprve posouzen editory časopisu, případně redakční radou. V této fázi může být příspěvek odmítnut pro vážné formální či obsahové nedostatky. V opačném případě je příspěvek vystaven standardnímu recenznímu řízení. V recenzním řízení je vhodnost textu k publikaci posuzována nezávisle na sobě dvěma odbornými posuzovateli. Ti jsou vybíráni redakcí s přihlédnutím k charakteru a odbornému zaměření textu. Text je před zasláním posuzovatelům anonymizován.

Každý recenzent vypracuje odborný posudek - vyplní příslušný dotazník, kde zhodnotí kvalitu příspěvku a případně navrhne autorovi úpravy. Obsahem recenzního posudku je především doporučení, zda by nabízený text měl být publikován či nikoli, včetně vysvětlení a specifikace tohoto doporučení. Redakce zakládá svá rozhodnutí o tom, zda článek přijmout či nikoli, na těchto doporučeních recenzentů. Následující rozhodnutí jsou možná:

  • Publikovat beze změn
  • Publikovat s drobnými změnami
  • Publikovat s podstatnými změnami
  • Odmítnout, ale navrhnout zásadní přepracování textu (nutnost projít novým recenzním řízením)
  • Odmítnout (v případě, že oba recenzenti navrhnou tuto možnost)

Posudky včetně shrnujícího komentáře zašle redakce zpět autorovi společně s rozhodnutím editora. V případě, že je autor žádán o přepracování textu nebo je jeho text zamítnut, uvádí komentář i nejzávažnější důvody. Autor s textem naloží dle recenzních posudků a komentáře - odpovídá na ně požadovanými úpravami a jejich vysvětlením. Pokud požadované úpravy nebyly provedeny, jsou vážné důvody tohoto kroku součástí vysvětlení. Na základě úprav a vysvětlení autora se pak recenzent k textu vyjadřuje definitivně; teprve poté redakce nabídne text redakční radě k závěrečnému posouzení.

Konečné rozhodnutí o přijetí příspěvku k publikaci činí redakční rada; rozhodnutí je vázáno na souhlas nadpoloviční většiny hlasujících členů. Redakce si vyhrazuje právo na drobné úpravy textu před publikováním,; autoři mají možnost si pročíst finální verzi článku online a navrhnout drobné finální změny před oficiálním datem publikace.

Příspěvky, které nesplňují kritéria pro přijetí do recenzovaných rubrik, mohou být vystaveny novému recenznímu řízení pouze po zásadních úpravách nebo přepracování textu. Publikace textu nepřijatého v recenzním řízení a jeho zařazení do jedné z nerecenzovaných rubrik přichází v úvahu pouze, pokud je odmítnut z jiných důvodů, než je jeho nízká kvalita - např. jde o jiný než odborný žánr.

Anonymita recenzního řízení

Identita autora a recenzentů je přísně utajena. Redakce si vyhrazuje právo požádat o souhlas s odtajněním recenzního posudku (respektive části Slovní hodnocení příspěvku) u přijatých příspěvků po skončení recenzního řízení. Vyjádření souhlasu autora i recenzenta pak umožní publikovat část recenze společně s příspěvkem, což by mělo vést k předávání  zkušeností s psaním odborného textu novým autorům. Recenzent může dát rovněž souhlas s odtajněním svého jména. V takovém případě bude jeho jméno odtajněno zároveň s publikací posudku. Nesouhlas autora či recenzenta je pro redakci závazný.

Poděkování

Všem recenzentům, kteří posuzují texty pro časopis Envigogika, děkujeme. Umožňují tak jeho vydávání v této podobě.

Redakce stojí o širší spolupráci na recenzním řízení; pokud můžete navrhnout další potenciální nové recenzenty, jejichž zaměření odpovídá tématům článků v Envigogice, učiňte tak! V tom případě prosíme, aby se nám tito zájemci formálně přihlásili vyplněním následujících údajů. I v tomto případě děkujeme!