Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů

Obsah hlavního článku

Milena Pouchová

Abstrakt

Článek se zabývá projektovým vyučováním jakožto prostředkem vhodným k naplňování obecných vzdělávacích cílů a utváření klíčových kompetencí žáků základní školy. V první části se věnuje teoretickým východiskům projektové výuky. Poukazuje na rozdíly v pojetí americké pragmatické, československé reformní a soudobé české pedagogiky. V druhé části představuje současnou situaci ve školní praxi základní školy a zvláště se zaměřuje na začleňování projektů do výuky přírodovědných předmětů. Třetí část příspěvku se zabývá kvantitativním výzkumem provedeným na reprezentativním vzorku základních škol. Představuje část výsledků týkajících se projektů ve výuce předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zkoumán byl počet uskutečněných projektů a jejich základní charakteristiky, například délka, počet zapojených učitelů, tříd a předmětů.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Pouchová, M. (2010). Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.49
Sekce
Recenzované články

Reference

DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole - vývoj, inspirace, současné problémy. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 987-80-246-1620-9

JANOUŠKOVÁ, Svatava. Environmentální výchova v RVP ZV [online]. c2005 [cit. 2010-02-20]. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKA/275/ENVIRONMENTALNI-VYCHOVA-V-RVP-ZV.html

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2001. 152 s. ISBN 80-7178-167-3.

KAŠOVÁ, Jitka. Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž: Iuventa, 1995. 81 s. bez ISBN

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita. 2006. ISBN 80-210-4142-0.

LUKAVSKÁ, Eva. Pozor děti. Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X.

NAAR, Dalibor; KOUDELKOVÁ, Irena; ZERZÁŇOVÁ, Lenka; SLEJŠKOVÁ, Eva. Průvodce pro projektové vyučování. Praha: Zajímavé učení. Egredior o.s. 2004.

PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ Jiří. Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8

PŘÍHODA, Václav. Reformní praxe školská. Praha: Československá grafická unie, 1936. 161 s. bez ISBN

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005.

SINGULE, František. Americká pragmatická pedagogika. John Dewey a jeho američtí následovníci. Praha: SPN, 1991. 197 s. ISBN 80-04-20715-4

SCHÄFER,Ulrich. Internationale Bibliographie zur Projektmethode in der Erziehung. Berlin: VWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1988. bez ISBN

ŠVECOVÁ, Milada; BENEŠ, Pavel; PUMPR, Václav; HERINK, J. Školní projekt jako kreativní forma výuky přírodovědných předmětů na základní a střední škole. Pedagogika. 2003, roč. 53, č.4, s. 396-403. ISSN 3330-3815.

TOMKOVÁ, Anna; KAŠOVÁ Jitka; DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7367-527-1.

VALENTA, Josef; KASÍKOVÁ, Hana; SVOBODOVÁ, Eva; MAŠATOVÁ, Milada; MAŠATOVÁ, Milada; VYBÍRAL, Michal; PROVAZNÍK, Jaroslav; KAŠOVÁ, Jitka; BLÁHA, Jiří. Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha: Ipos Artama, 1993. 61 s. ISBN 80-7068-066-0.

VELINSKÝ, Stanislav. Individualizace metod jako základ zvýšené efektivity školské práce. I. Principy a motivy individualizace metod. Praha: Knihtiskárna Blahoslav. 1931. 581 s. bez ISBN

VELINSKÝ, Stanislav. Přibližme školu životu: plán soustavy životosměrného školení. Praha: Společnost pro individualisaci výchovy, 1946. 280 s. bez ISBN

VRÁNA, Stanislav. Učebné metody. Třetí doplněné vydání. Brno - Praha: sdružení Dědictví Komenského z Prahy ve spolupráci s Vydavatelským odborem Ú.S.J.U. v Brně. 1936. bez ISBN

ŽANTA, Rudolf. Projektová metoda: pokus o řešení pracovní školy. Praha 1934. bez ISBN