Project-based teaching in science subjects

Main Article Content

Milena Pouchová

Abstract

The new educational system uses a duplex curriculum model, thus offering enough room for new effective methods for developing a pupil’s key competences. This article concerns project-based education, especially in science subjects in the second stage of primary school. In the first part, we are introduced to a theoretical and historical analysis of project-based educational concepts. It highlights differences in American pragmatic, Czechoslovak reformist, and contemporary Czech pedagogies. Further, it presents the partial results of a survey which was conducted in the 2008/2009 school year. A sample of 180 primary schools participated in the survey. The main part of the survey was a questionnaire addressed to teachers of physics, chemistry, biology and geography. The most important aim was to establish common characteristics of implemented projects and teachers’ attitudes to project work. The survey is focused only on projects created by teachers or students of a school in question.The survey concludes that 88% of schools implemented at least one project. Schools prefer short projects that last one week in total, which are implemented in one class only and within the framework of one science subject. Most of them are prepared and organized by one teacher only. The main reason is minimal communication among teachers in school and the difficult organization of the project work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pouchová, M. (2010). Project-based teaching in science subjects. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.49
Section
Reviewed Papers

References

DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole - vývoj, inspirace, současné problémy. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 987-80-246-1620-9

JANOUŠKOVÁ, Svatava. Environmentální výchova v RVP ZV [online]. c2005 [cit. 2010-02-20]. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKA/275/ENVIRONMENTALNI-VYCHOVA-V-RVP-ZV.html

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2001. 152 s. ISBN 80-7178-167-3.

KAŠOVÁ, Jitka. Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž: Iuventa, 1995. 81 s. bez ISBN

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita. 2006. ISBN 80-210-4142-0.

LUKAVSKÁ, Eva. Pozor děti. Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X.

NAAR, Dalibor; KOUDELKOVÁ, Irena; ZERZÁŇOVÁ, Lenka; SLEJŠKOVÁ, Eva. Průvodce pro projektové vyučování. Praha: Zajímavé učení. Egredior o.s. 2004.

PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ Jiří. Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8

PŘÍHODA, Václav. Reformní praxe školská. Praha: Československá grafická unie, 1936. 161 s. bez ISBN

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005.

SINGULE, František. Americká pragmatická pedagogika. John Dewey a jeho američtí následovníci. Praha: SPN, 1991. 197 s. ISBN 80-04-20715-4

SCHÄFER,Ulrich. Internationale Bibliographie zur Projektmethode in der Erziehung. Berlin: VWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1988. bez ISBN

ŠVECOVÁ, Milada; BENEŠ, Pavel; PUMPR, Václav; HERINK, J. Školní projekt jako kreativní forma výuky přírodovědných předmětů na základní a střední škole. Pedagogika. 2003, roč. 53, č.4, s. 396-403. ISSN 3330-3815.

TOMKOVÁ, Anna; KAŠOVÁ Jitka; DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7367-527-1.

VALENTA, Josef; KASÍKOVÁ, Hana; SVOBODOVÁ, Eva; MAŠATOVÁ, Milada; MAŠATOVÁ, Milada; VYBÍRAL, Michal; PROVAZNÍK, Jaroslav; KAŠOVÁ, Jitka; BLÁHA, Jiří. Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha: Ipos Artama, 1993. 61 s. ISBN 80-7068-066-0.

VELINSKÝ, Stanislav. Individualizace metod jako základ zvýšené efektivity školské práce. I. Principy a motivy individualizace metod. Praha: Knihtiskárna Blahoslav. 1931. 581 s. bez ISBN

VELINSKÝ, Stanislav. Přibližme školu životu: plán soustavy životosměrného školení. Praha: Společnost pro individualisaci výchovy, 1946. 280 s. bez ISBN

VRÁNA, Stanislav. Učebné metody. Třetí doplněné vydání. Brno - Praha: sdružení Dědictví Komenského z Prahy ve spolupráci s Vydavatelským odborem Ú.S.J.U. v Brně. 1936. bez ISBN

ŽANTA, Rudolf. Projektová metoda: pokus o řešení pracovní školy. Praha 1934. bez ISBN