Student’s portfolio – proper form of evaluation of environmental education (Reviewed version, 3/2007)

Main Article Content

Kateřina Jančaříková

Abstract

The aim of this article is to promote the use of a portfolio as an evaluation tool for the cross-cutting theme of environmental education in curricula. This instrument represents an alternative form of evaluation in pedagogical praxis – and it offers a simple, effective and unbiased tool, compared with examination and testing. On the other hand, in the Czech Republic it is often understood as a collection of marked tests over a long time period. For this reason, a recommendation from the SKAV roundtable suggested using the term “student’s portfolio”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jančaříková, K. (2007). Student’s portfolio – proper form of evaluation of environmental education (Reviewed version, 3/2007). Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.23
Section
Reviewed Papers

References

FRANĚK, M. Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. Zpravodaj MŽP, 6/2000, 14 -15. Dostupné na .
GARDNER, H. Multiple Intelligences : The theory in Practise. USA, New Yourk : Basic books, 1993. 304s. ISBN 0-465-01822-X.
HRUBÁ, J. K čemu může sloužit žákovské portfolio? Učitelské listy, 2006.Zde citují můj příspěvek na Kulatém stolu : http://www.ucitelske-listy.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102653&CAI=2153.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Portfoliové hodnocení v domácím vzdělávání. In Metodický portál www.rvp.cz : výběr příspěvků. Praha : VÚP, 2007. 125s. Příspěvek na str. 120-123. ISBN 978-80-87000-09-0. Dostupné na http://www.rvp.cz/clanek/3/969 [Citace 30.10.2006].
JANČAŘÍKOVÁ, K. Role učitele a rodičů při realizaci nekognitivních cílů environmentální výchovy žáků základní školy. In Sborník konference Fórum o premenách školy v 21. storočí, 2008. ISBN 978-80-969146-7-8. (v tisku).
JANČAŘÍKOVÁ, K.; JANČAŘÍK, A. Portfolio assessment of elementary pupils. SEMT ´05 International Symposium Elementary Maths Teaching, UK Praha, ISBN 80-7290-220-2, str. 164-170.
JONGSMA, K. S. Portfolio assessment. The Reading Teacher, 1989. 43, 264-265.
MOYA, SS.; O'Malley, JM. A Portfolio Assessment Model for ESL. The Journal of Educational Issues of Language Minority Students, v13 p. 13-36, Spring 1994. Dostupné na http://www.ncela.gwu.edu/pubs/jeilms/vol13/portfo13.htm. [Cit. 1.12.2007]
PALMER, J. ; NEAL, P. The Handbook of Environmental Education. 1th p. 268p. London : Routledge, 1994. ISBN 0- 415-09317-7.
SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999. 190s. ISBN 80-7178-262-9.
STENBERG, R. J. Úspěšná inteligence : Jak rozvíjet úspěšnou inteligenci. Praha : Grada Publishing, 2001. 208s. ISBN 80-247-0120-0.
STRAKOVÁ, J. Využití portfolia k hodnocení práce a výsledků žáků - část I. K čemu slouží různé typy portfolií. Praha : Moderní vyučování, 9/2005, str. 6-7.
STRAUSS, A.; CORBIN, J. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.London, New delhi : Thousand Oaks, 1998. 2nd. ed. 312. ISBN 0-8039-5940-0.
WILKE, RJ. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K – 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.