Miskoncepce z pedologie u studentů učitelství přírodních věd

Obsah hlavního článku

Štěpánka Chmelová
https://orcid.org/0000-0002-4006-651X

Abstrakt

Tato studie se zabývá analýzou miskoncepcí z pedologie u budoucích učitelů přírodopisu, kteří studují na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nejčastější miskoncepce byly zjišťovány pomocí 10 testových úloh s otevřenou odpovědí. Soubor respondentů tvořilo celkem 35 studentů bakalářského studia.  V rámci této studie byly zjištěny četné miskoncepce u budoucích pedagogů. Nejčastěji zjištěné miskoncepce byly tyto: půda není „živá“, půdní druh a půdní typ je jedno a to samé, půda se řadí mezi obnovitelný zdroj, rostliny si z půdy berou vše pro svůj růst a vývoj, humus jsou jen rozložené rostliny. Až 37 % respondentů se potýká s jedním nebo  dokonce s více miskoncepty z učiva pedologie. Půda, její vznik, význam a vlastnosti jsou důležité pro pochopení souvislostí mezi živou a neživou přírodou a patří mezi jedno z nejdůležitějších integrovaných přírodovědných témat. V didaktickém výzkumu je proto potřeba se zaměřit na moderní výukové strategie a snažit se odstranit tyto miskoncepce ve výuce o půdě.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Chmelová, Štěpánka. (2024). Miskoncepce z pedologie u studentů učitelství přírodních věd . Envigogika, 19(1). https://doi.org/10.14712/18023061.665
Sekce
Recenzované články

Reference

Al-Maktoumi, A., Al-Ismaili, S. & Kacimov, A. (2016). Research-based learning for undergraduate students in soil and water sciences: a case study of hydropedology in arid-zone environment. J. Geograp. Higher Educat., 40, 321–339, https://doi.org/10.1080/03098265.2016.1140130

Aplha Environmental (2019). 7 Common Misconceptions About Soil. Dostupné z: https://www.alphaenvironmental.com.au/7-common-misconceptions-soil/

Amador, J. A. (2019). Active Learning Approaches to Teaching Soil Science at the College Level. Front. Environ. Sci. 7:111. doi: https://doi.org/10.3389/fenvs.2019.00111

Bahar, M. (2003). Misconceptions in biology education and conceptual change strategies. Educational Sciences: Theory & Practice 3 (1), 55–64.

Baveye, P., Jacobson, A. R., Allaire, S. E., Tandarich, J. P. & Bryant, R. B. (2006). Whither goes soil science in the United States and Canada? Soil Sci. 171, 501–518. https://10.1097/01.ss.0000228032.26905.a9

Bickel, M., Strack, M. & Bögeholz, S. (2015). Measuring the interest of German students in agriculture: the role of knowledge, nature experience, disgust and gender. Res Sci Educ, 45, 325–344, https://doi.org/10.1007/s11165-014-9425-y.

Brevik, E. C, Krzic M., Muggler, C.C., Field D. J., Hannam, J. & Uchida, Y. (2022). Soil science education: A multinational look at currentperspectives. Nat Sci Educ, 51 (1) : e20077. https://doi.org/10.1002/nse2.20077

Čáp, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha : Portál.

Čipková, E. & Karolčik, Š. (2017). Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania. Biologie-chemie-zeměpis. 26 (3), 24–32.

Dvořáčková, S., Rypl, J. & Kučera, T. (2018). Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce. GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS XII/ 2: 133–145, https://bichez.pedf.cuni.cz/archive/2017/3/4.pdf .

Field, D. J., Koppi, A. J., Jarrett, L. E., Abbott, L. K., Cattle, S. R., Grant, C. D., et al. (2011). Soil science teaching principles. Geoderma 167, 9–14. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2011.09.017

Francek, M. (2013). A Compilation and Review of over 500 Geoscience Misconceptions, International Journal of Science Education, 35:1, 31-64, https://doi.org/10.1080/09500693.2012.736644

Fritsch, E.M. & Dreesmann, D.C. (2015). Secondary school students’ and their parents’ knowledge and interest in crop plants: Why should we care? International Journal of Environmental & Science Education, 10(6), 891–904, https://eric.ed.gov/?id=EJ1082072 .

Galvin, E., Simmie, G. M. & O'Grady, A. (2015). Identification of misconceptions in the teaching of biology: A pedagogical cycle of recognition, reduction and removal. Higher Education of Social Science, 8(2), 1–8, https://doi.org/10.3968/6519

Garland, G., Koestel, J., Johannes, A., Heller, O., Doetterl, S., Or, D. & Keller, T. (2023). Perspectives on the misconception of levitating soil aggregates, EGUsphere. https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1144

Hartemink, A. E. & McBratney, A. (2008). A soil science renaissance. Geoderma 148, 123–129. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2008.10.006

Hartemink, A.E., Balks, M.R., Chen, Z.S., Drohan, P., Field, D.J., Krasilnikov,P., Lowe, D.J., Rabenhorst, M., van Rees, K., Schad, P., Schipper, L.A., Sonneveld, M. & Walter, C. (2014). The joy of teaching soil science. Geoderma, 217–218, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.10.016

Hayhoe, D. (2013). Surprising facts about soils, students and teachers! A survey of educational research and resources In: Lichtfouse, E. (eds) Sustainable Agriculture Reviews, 12. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5961-9_1

Hejnová, E. & Dalibor Hejna, D. (2018). Miskoncepce žáků o atomech v kontextu představ starověkých myslitelů o stavbě hmoty. Scientia in educatione, 9(2), 22–43, https://doi.org/10.14712/18047106.1176.

Hess, A. J. & Trexler, C. J. A (2011). Qualitative study of agricultural literacy in urban youth: understanding for democratic participation in renewing the agri-food system. Journal of Agricultural Education 52 (2), 151–162, https://eric.ed.gov/?id=EJ956096 .

Hirai, H. & Mori, K. (2020). Development of a field-based soil education program „Where and how does your food grow?” based on the results of a student questionnaire survey on soil and rice. In: Kosaki T., Lal R., Reyes-Sanches L.B (eds.). Soil Sciences Education: Global Concepts and Teaching. Catena-Schweizerbart, Sttuttgart, 77–85.

Huang, W.S. & Hseu, Z.Y. (2020). Good practices in Taiwan. In: Kosaki T., Lal R., Reyes-Sanches L.B (eds.). Soil sciences education: Global concepts and teaching. Catena Schweizerbart, Sttuttgart, 87–91.

Huang, W.S., Jien, S.H., Ou, M.G. & Tsai, H. (2015). Concepts of soil classification in senior high school geography textbook. Bull. Geograph. Soc. China, 55, 35-57.

Huang, W.S., Ou, M.G. & Tsai, H. (2014). Concepts and definitions in pedogenic process in geography textbook in senior high school in Taiwan. Secondary Education, 65 (4), 103–128.

Charzyński, P. et al. (2022). A global perspective on soil science education at third educational level; knowledge, practice, skills and challenges. Geoderma, 425, 116053. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116053

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu (2.vyd.). Praha : Grada.

Chrobáková, M. et al. (2021). Metodická příručka přírodovědné vzdělávání. Praha: NPI.

Jelinski, N.A., Moorberg, C.J., Ransom, M.D. & Bell, J.C. (2019). A Survey of Introductory Soil Science Courses and Curricula in the United Nat. Sci. Ed. 48:180019. https://doi.org/10.4195/nse2018.11.0019

Jimenez, L. S., Vega, N., Capa, E. D., Fierro, N., del, C., and Quichimbo, P. (2019). Estilos y estrategia de enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios de la Ciencia del Suelo. Rev. Electron. Invest. Educ. 21, 37–46. https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e04.1935

Kádár, A. & Farsang, A. (2017). Comparing the Plate-tectonics-related Misconceptions of High School Students and University Undergraduates. RIGEO, 7 (1), 24–47. Dostupné z http://www.rigeo.org/vol7no1/Number1Spring/RIGEO-V7-N1-2.pdf

Kasimov, N.S., Chalov, S.R. & Panin, A.V. (2013). Multidisciplinary field training in undergraduate Physical Geography: Russian experience. J. Geograp. Higher Educat., 37 (3), 416–431, https://doi.org/10.1080/03098265.2013.794331 .

Keleş, E. & Kefeli, P. (2010). Determination of student´s misconceptions in „photosynthesis and respiration” unit and correcting them with the help of cai materiál. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3111–3118, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.474 .

Kocová, T. (2015). Miskoncepce ve výuce geografie I. Geografické rozhledy 25, 1/15-16.

Kocová, T. & Marada, M. (2022). Percepce obtížnosti učiva ve výuce geografie jako faktor podmiňující vznik miskonceptů. Geografie 127/2, 169–193, https://geografie.cz/media/pdf/geografie.2022.003.pdf .

Kozák, J. et al. (2009). Atlas půd ČR. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze.

Köse, S. (2008). Diagnosing student misconceptions: using drawings as a research method. World Appl. Sci. J., 3 (2): 283–293.

Köse, S., Uşak, M. & Bahar, M. (2009). A Cross-age study of students’ understanding and their misconceptions about plant nutrition. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja (1) 109-122.

Ledvina, R. et al. (2001). Geologie a půdoznalství. České Budějovice : Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

Lindbo, D. et al. (2012). Know Soil Know Life. Soil Science Society of America.

Mandíková, D. & Trna, J. (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno : Paido.

Margenot A.J., Alldritt, K., Southard, S. & Anthony O’Geen, A. (2016). Integrating Soil Science into Primary School Curricula: Students Promote Soil Science Education with Dig It! The Secrets of Soil. Soil Sci. Soc. Am. J., 80 (4), 831–838. https://doi.org/10.2136/sssaj2016.03.0056

Marmaroti, P. & Galanopoulou, M. (2006). Pupils' understanding of photosynthesis: A questionnaire for the simultaneous assessment of all aspects. International Journal of Science Education, 28 (4), 383–403, https://doi.org/10.1080/09500690500277805 .

Moebius-Clune, B.N., Elsevier, I.H., Crawford, B.A., Trautmann, N.M. & Schindelbeck, R. R., Es, H.M. (2018). Moving authentic soil research into high school classrooms: student engagement and learning. J. Natl. Resour. Life Sci. Educat. 40 (1), 102–113, https://doi.org/10.4195/jnrlse.2010.0019k.

MŠMT (2023). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

MŠMT (2020). Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Němeček, J. et al. (2008). Taxonomický systém půd České republiky. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze.

Özay, E. & Öztaş, H. (2010). Secondary students' interpretations of photosynthesis and plant nutrition. Journal of Biological Education 37 (2), 68–70. https://doi.org/10.1080/00219266.2003.9655853

Pavlátová, V. & Kroufek, R. (2018). Pohled učitelů na obtížnost vybraných environmentálních fenoménů v učebnicích pro základní školy. Scientia in educatione, 9(2), 57–79, https://doi.org/10.14712/18047106.1012 .

Pierzynski, G. M., Vance, G. F. & Sims, J. T. (2005). Soils and environmental quality. CRC press.

Podroužek, L. (2011). Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech a půdě v naší primární škole. Arnica 2, 39–48.

Rokos, L., Pokorná, V. & Petr, J. (2021). Kritická místa v obsahových okruzích zaměřených na učení o přírodě. In Nohavová A., Stuchlíková I. a kol. (eds.) Kritická místa kurikula ve vybraných vzdělávacích oborech, České Budějovice, Seria Pedagogica et Psychologica, 17–34.

Ryplová, R. (2014). Fyziologie rostlin. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Ryplová, R., Chmelová, Š. & Vácha Z. (2019). Školní zahrady ve výuce. Jindřichův Hradec : Epika.

Science Learning Hub (SLH) - Pokapū Akoranga Pūtaiao. (2015). Alternative conceptions about soil. Dostupné z: https://www.sciencelearn.org.nz/resources/899-alternative-conceptions-about-soil

Smith, C.M.S., Chau, H.W., Carrick, S., van Dijk, J.L., Balks, M. R. & O’Neill, T.A. (2020). Learning by doing is more memorable: the practice of pedagogically aligned learning in university level soil science in New Zealand. In: Kosaki T., Lal R., Reyes-Sanches L.B (eds.). Soil Sciences Education: Global Concepts and Teaching. Catena-Schweizerbart, Sttuttgart, 183–190.

Šarapatka, B. (2014). Pedologie a ochrana půdy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Šarapatka, B. et al. (2021). Půda – přehlížené bohatství. Publikace pro střední školy i další zájemce o danou problematiku. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci.

Šimek, M. (2019). Živá půda. Praha : Academia.

Škoda, J. & Doulík, P. (2010). Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Dětská pojetí: Teoretická východiska a metodologické aspekty. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno : Paido.

Švandová, K. (2013). Identifikace mylných představ z fyziologie rostlin prostřednictvím dvojúrovňového testu. Zlín: Študentské fórum XIII., 21-36.

Tomášek, M. (1995). Atlas půd České republiky. Praha : Český geologický ústav.

Urbańska, M., Sojka, T., Charzyński,P. & Świtoniak, M. (2019). Digital media in soil education. Geogr. Tour. 7 (1), 41–52, http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6198 .

Vacík, J. (1999). Přehled středoškolské chemie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství.

Vágnerová, P., Mergl, M., Benediktová, L., Kohout, J., et al. (2019). Kritická místa kurikula přírodopisu na 2. stupni základní školy I. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni.

Williams, D. R. & Brown, J. D. (2011). Living soil and sustainability education : Linking pedagogy and Pedology. Journal of Sustainability Education 2, 1–18, http://archives.pdx.edu/ds/psu/12974 .

Yin, Y., Tomita, M.K. & Shavelson, R.J. (2008). Diagnosing and dealing with student misconceptions. Floating and Sinking, 34–39, https://eric.ed.gov/?id=EJ790452 .

Zuazagoitia, D. & Villarroel, J. D. (2016). Studying the importance of soil organic matter: An educational proposal for secondary education. Educación Química 27 (1), 37–42, https://doi.org/10.1016/j.eq.2015.09.007 .

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)