Environmental education for sustainable development and biodiversity conservation in selected study programmes at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava (Slovak Version)

Authors

  • Jana Ružičková
  • Marta Nevřelová
  • Blanka Lehotská

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.465

Keywords:

environmentalistika, udržateľný rozvoj, ochrana biodiverzity, výučba, prax

Abstract

Sustainable development, biodiversity and landscape diversity should be a key component in nature oriented curricula. The Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava trains specialists in natural and environmental science in Master's degree, in particular in the context of the curricula “Environmental Planning and Management” and “Landscape Protection and Land Use”. The aim of the analysis was to assess the compulsory and elective study subjects of the curricula in question in terms of coverage of themes of sustainable development (SD). The curricula structure and content were analysed on the basis of 14 themes. The results showed that 20 out of the 41 study subjects cover more than 50% of SD themes. The other subjects, more narrowly focused, are also of importance, because they cover key themes such as biodiversity in detail. Graduates’ preparedness for practice and competencies should be sufficient, but it would be appropriate to also focus on the themes in the study subjects in terms of SD indicators.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jana Ružičková

Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Marta Nevřelová

Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Blanka Lehotská

Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

References

Abrahámová, A., Pavličková, K., Fedor P., 2013: Medziodborová integrácia pri tvorbe environmentálneho študijného programu v anglickom jazyku. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 119-127.

Adamišin, P., Chovancová. J., 2013: Environmentálne vzdelávanie na Prešovskej univerzite v Prešove ako nová výzva vo vzťahu k realizovanému Univerzitnému vedeckému parku TECHNICOM. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 16-27.

Čík, G., 2013: Perspektívy rozvoja štúdia environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 28-36.

EHK, 2005: Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Európska hospodárska komisia, Výbor pre environmentálnu politiku. Dostupné online 15. 11. 2014 na http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/Slovak.pdf, 15 s.

Eliáš, P., 2013: Stav výučby ekológie a environmentalistiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 37-45.

Eurostat, 2011: Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy. Dostupné on-line 15. 11. 2014 na http://www.ecologic.eu/4581, 382 s.

Fedor, P., 2013: Predhovor. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 6.

Fedor, P., Pavličková, K. (eds.) 2013: Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 247 s. Dostupné on-line 15. 12. 2014 na http://www.krajinnaekologia.sk/subory/zbornik-prispevkov.pdf

Fűry, D., Hlatká, M., 2013: Obraz človeka súčasnosti a budúcnosti vo vedomí vysokoškolských študentov. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 53-64.

Gallayová, Z., 2013: Zhodnotenie výučby Environmentálnej výchovy a súvisiacich aktivít na Fakulte ekológie a environmentalistiky v období 1997–2013. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 65-77.

Hilbert, H., 2007: Súčasný stav a perspektívy vzdelania v oblasti TUR na Slovensku. Ekológia a environmentalistika, Zvolen, 2007, s. 36-48.

Huba, M., 2013: Interpelácia ministra školstva – vec: environmentálna výchova a vzdelávanie. Dostupné on-line 15. 11. 2014 na http://www.czp.cuni.cz/envigogika/ index.php/cz/inspirace/2013/envigogika-2013-viii-1/784-interpelacia-ministra-skolstva-vec-environmentalna-vychova-a-vzdelavanie?highlight=WyJ0dXIiXQ==

Chrenščová, V., 2008: Výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v rámci prípravy študentov učiteľských aprobácií na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Zborník príspevkov zo seminára „Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách“, 20. 11. 2008, s. 5-8.

Kates, R. W., Parris, T. M., Leiserowitz, A. A., 2005: What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 47(3), s. 8-21. Dostupné on-line 15. 12. 2014 na http://www.heldref.org/ env.php

Kminiak, M., 1997: Environmentálna výchova. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, AP, Patocs Attila, 97 s.

Kocian, Ľ., 2013: Mikuláš Lisický – zakladateľ ekosozológie. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 8-15.

Koločány, F., 2006: Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja Slovenska 2005–2010. Enviromagazín, 2/2006, s. 4-5.

Kozová, M., 2007: Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách, Enviromagazín 2/2007, s. 14. Dostupné on-line 15. 11. 2014 na: http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/09.pdf

Kozová, M., 2008: Príklady predmetov podporujúcich výchovu k udržateľnému rozvoju v interdisciplinárne orientovaných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Zborník príspevkov zo seminára „Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách“, 20. 11. 2008, s. 13-16.

Nevřelová, M., 2008: Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese. CICERO s.r.o., Bratislava, 90 s.

Nevřelová, M., 2013: Ekosozológia. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 80 s.

Neubergová, K., 2009: Hledání možných cest k uchopení výuky trvale udržitelného rozvoje na technických vysokých školách. Envigogika 2009/IV/2, dostupné online 28. 11. 2014 http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/138/146

Pauditšová, E., 2012: Dvadsaťročná história Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (BRATISLAVA), 20(2), s. 103-108.

Rybárová, B., 2014a: Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015. Bakalársky stupeň štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 104 s.

Rybárová, B., 2014b: Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015. Magisterský stupeň štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 94 s.

Sedlačko, M., Kozová, M., 2007: Vysoké školstvo je v procese prechodu spoločnosti k trvalej udržateľnosti kľúčovým hráčom. Enviromagazín 2/2007, s. 16. Dostupné on-line 15. 11. 2014 na http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/09.pdf

United Nations, 2007: Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies Third Edition, New York, USA, 93 s. http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/ guidelines.pdf

www.fapz.uniag.sk

www.fns.uniba.sk

www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory

Published

20. 03. 2015

How to Cite

Ružičková, J., Nevřelová, M., & Lehotská, B. (2015). Environmental education for sustainable development and biodiversity conservation in selected study programmes at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava (Slovak Version). Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.465

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.