Environmental education for sustainable development and biodiversity conservation in selected study programmes at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava (Shortened version in English)

Main Article Content

Jana Ružičková
Marta Nevřelová
Blanka Lehotská

Abstract

Sustainable development, biodiversity and landscape diversity should be a key component in nature oriented curricula. The Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava trains specialists in natural and environmental science in Master's degree, in particular in the context of the curricula “Environmental Planning and Management” and “Landscape Protection and Land Use”. The aim of the analysis was to assess the compulsory and elective study subjects of the curricula in question in terms of coverage of themes of sustainable development (SD). The curricula structure and content were analysed on the basis of 14 themes. The results showed that 20 out of the 41 study subjects cover more than 50% of SD themes. The other subjects, more narrowly focused, are also of importance, because they cover key themes such as biodiversity in detail. Graduates’ preparedness for practice and competencies should be sufficient, but it would be appropriate to also focus on the themes in the study subjects in terms of SD indicators.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Ružičková, J., Nevřelová, M., & Lehotská, B. (2015). Environmental education for sustainable development and biodiversity conservation in selected study programmes at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava (Shortened version in English). Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.474
Section
Reviewed Papers
Author Biographies

Jana Ružičková

Department of Environmwental EcologyFaculty fo Natural SciencesComenius University in BratislavaBratislavaMlynská dolina, 842 15 Bratislava

Marta Nevřelová

Department of Environmwental EcologyFaculty fo Natural SciencesComenius University in BratislavaBratislavaMlynská dolina, 842 15 Bratislava

Blanka Lehotská

Department of Environmwental EcologyFaculty fo Natural SciencesComenius University in BratislavaBratislavaMlynská dolina, 842 15 Bratislava

References

Abrahámová, A., Pavličková, K., Fedor P., 2013: Medziodborová integrácia pri tvorbe environmentálneho študijného programu v anglickom jazyku. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 119-127.
Adamišin, P., Chovancová. J., 2013: Environmentálne vzdelávanie na Prešovskej univerzite v Prešove ako nová výzva vo vzťahu k realizovanému Univerzitnému vedeckému parku TECHNICOM. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 16-27.
Blaško, M., 2010: Rozvíjanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní. Technická univerzita v Košiciach. [online]. [cit. 2014-12-28]. Available at: http://web.tuke.sk/kip/download/vuc42.pdf
Čík, G., 2013: Perspektívy rozvoja štúdia environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 28-36.
EHK, 2005: Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Európska hospodárska komisia, Výbor pre environmentálnu politiku. 15 pp. [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/Slovak.pdf
Eliáš, P., 2013: Stav výučby ekológie a environmentalistiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 37-45.
Eurostat, 2011: Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy. 382 pp. [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.ecologic.eu/4581
Fedor, P., 2013: Predhovor. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 6.
Fedor, P., Pavličková, K. (eds.) 2013: Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 247 pp. [online]. [cit. 2014-12-15]. Available at: http://www.krajinnaekologia.sk/subory/zbornik-prispevkov.pdf
Fűry, D., Hlatká, M., 2013: Obraz človeka súčasnosti a budúcnosti vo vedomí vysokoškolských študentov. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 53-64.
Gallayová, Z., 2013: Zhodnotenie výučby Environmentálnej výchovy a súvisiacich aktivít na Fakulte ekológie a environmentalistiky v období 1997–2013. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 65-77.
Hilbert, H., 2007: Súčasný stav a perspektívy vzdelania v oblasti TUR na Slovensku. Ekológia a environmentalistika, Zvolen, 2007, pp. 36-48.
Huba, M., 2013: Interpelácia ministra školstva – vec: environmentálna výchova a vzdelávanie. [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.czp.cuni.cz/envigogika/ index.php/cz/inspirace/2013/envigogika-2013-viii-1/784-interpelacia-ministra-skolstva-vec-environmentalna-vychova-a-vzdelavanie?highlight=WyJ0dXIiXQ==
Chrenščová, V., 2008: Výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v rámci prípravy študentov učiteľských aprobácií na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Zborník príspevkov zo seminára „Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách“, 20. 11. 2008, pp. 5-8.
Kates, R. W., Parris, T. M., Leiserowitz, A. A., 2005: What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 47(3), pp. 8-21 [online]. [cit. 2014-12-15]. Available at: http://www.heldref.org/env.php
Kminiak, M., 1997: Environmentálna výchova. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, AP, Patocs Attila, 97 pp.
Kocian, Ľ., 2013: Mikuláš Lisický – zakladateľ ekosozológie. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 8-15.
Koločány, F., 2006: Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja Slovenska 2005–2010. Enviromagazín, 2/2006, pp. 4-5.
Kozová, M., 2007: Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách, Enviromagazín 2/2007, pp. 14 [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/09.pdf
Kozová, M., 2008: Príklady predmetov podporujúcich výchovu k udržateľnému rozvoju v interdisciplinárne orientovaných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Zborník príspevkov zo seminára „Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách“, 20. 11. 2008, pp. 13-16.
Nevřelová, M., 2008: Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese. CICERO s.r.o., Bratislava, 90 pp.
Nevřelová, M., 2013: Ekosozológia. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 80 pp.
Neubergová, K., 2009: Hledání možných cest k uchopení výuky trvale udržitelného rozvoje na technických vysokých školách. Envigogika 2009/IV/2 [online]. [cit. 2014-11-28]. Available at: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/138/146
Pauditšová, E., 2012: Dvadsaťročná história Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 20(2), pp. 103-108.
Rybárová, B., 2014a: Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015. Bakalársky stupeň štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 104 pp.
Rybárová, B., 2014b: Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015. Magisterský stupeň štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 94 pp.
Sedlačko, M., Kozová, M., 2007: Vysoké školstvo je v procese prechodu spoločnosti k trvalej udržateľnosti kľúčovým hráčom. Enviromagazín 2/2007, pp. 16 [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/09.pdf
United Nations, 2007: Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies Third Edition, New York, USA, 93 pp. [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf