Ekologická etika – na pomezí etikety a revoluční ideologie

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá

Abstrakt

Stručný rozbor východisek a směrů ekologicko-etického myšlení je konfrontován s aktuálními vzdělávacími požadavky – zdůrazněna jsou rizika povrchního uvažování v kontextu současných problémů a modelů jednání navrhovaných pro krizové situace, jež vedou ke konstrukci nutných „vzorců chování“. Tradiční filozofie morálky však nabízí přinejmenším inspiraci také pro hlubší úvahy o takovém způsobu existence, jež by byl v souladu s mimolidským světem.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2007). Ekologická etika – na pomezí etikety a revoluční ideologie. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.13
Sekce
Recenzované články

Reference

ARISTOTELES Etika Níkomachova. přel. Antonín Kříž. Praha: Rezek, 1996. ISBN 80-901796-7-3

BINKA, B.: Ekologická etika 2 - reflexe ekologické krize. Materiál ke kurzu, Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU [Citováno 2005-11-17]. Dostupné z www: http://www.econ.muni.cz/katedry/KPH/stud/etika/e3.doc

BRÁZDA, C. J. (1998): František z Assisi - patron ekológov a ochrancov prírody. Životné prostredie, Vol. 32, No. 2.

BUBER, M. (1969) Já a Ty. Praha: Váhy.

Časopis Životné prostredie, rok 2002 - číslo 5: Hodnoty udržateľnosti života. Vydavateľ: Ústav krajinnej ekologie SAV. [Citováno 2005-02-12]Dostupné z www

Časopis Životné prostredie, rok 1998 - číslo 2: Náboženstvo a životne prostredie. Vydavateľ: Ústav krajinnej ekologie SAV. [Citováno 2005-02-12]Dostupné z www

Časopis Životné prostredie, rok 1999 - číslo 6: Starostlivosť o životné prostredie . Vydavateľ: Ústav krajinnej ekologie SAV. [Citováno 2005-02-12]Dostupné z www

Činčera, J. Trendy v environmentální výchově – intepretivistický a kritický proud In: Envigogika 1/2006. Praha: COŽP UK. [Citováno 2007-02-17]. Dostupné z www <http://envigogika.cuni.cz> ISSN: 1802-3061.

ČINČERA, J. Environmentální informační systémy a humanistická environmentalistika - texty k výuce.Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Poslední úpravy 13.2.2001. Dostupné z www < web.sks.cz/users/cn/eis/skripta/pravy.shtml - 7k>

DELORS, J. et al. (1997). Učení je skryté bohatství (formulovala Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století). Praha, UIV, s. 125.

DOROTÍKOVÁ, S. (1998). Filozofie hodnot. Pedagogická fakulta UK, Praha.

DROZENOVÁ, W. (2005). Země je plna tvých tvorů. Tři studie o vztahu křesťanství k přírodě. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0984-3

EHRLICH, A. and P. (1987) Earth. London: Thames-Methuen. ISBN: 05-311-5036-4

FIEN, J. (2004). Education for the environment: critical theorising and environmental education. In Gough, S., & Scott, W. Key Issues in Sustainable Development and Learning: A Critical Review , 93 – 99. London/New York: RoutledgeFalmer.

HELLER, J. (1994/95). Člověk – pastýř stvoření; Universum,Revue přírodovědecké a technické sekce České křesťanské akademie č. 16 (1994/95). CESTA, Brno.

Hledám důstojný životní styl (Martin Ander a Dagmar Smolíková: rozhovor s Hanou Librovou). Sedmá generace, 12/2003 Téma: Skromnost jako životní styl. [Citováno 2006-11-19]. Dostupné z www <http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=show& cislo=12&rocnik=2003 >

HREHOVÁ, H. Nová etika hodnôt alebo humanistická vízia jednotnej Európy. [Citováno 2007-02-10]. Dostupné z www: < http://pdf.truni.sk/s/kpsychet/zborn2.pdf >

KEULARTZ, J. (1998). Struggle for Nature. A Critique of Radical Ecology. Routledge, London/New York.

KOHÁK, E. (1998) Zelená svatozář (Kapitoly z ekologické etiky). Praha: Sociologické nakladatelství (Slon).

KOHÁK, E. (1993) Člověk, dobro a zlo: o smyslu života v zrcadle dějin: kapitoly z dějin morální filosofie. Praha: Ježek. ISBN 80-901625-3-3

KOMENSKÝ, J. A. (1948). Vševýchova Panpaedia. překl. Hendrich, J. Praha: Státní nakladatelství v Praze.

MEZŘICKÝ, V. (ed.) (2003) Globalizace. Praha: Portál.

MEZŘICKÝ, V. (2002) Názory některých křesťanských myslitelů na ekologickou krizi hodnot a odpovědnost křesťanů. Život. Prostr., Vol. 36, No. 5, 2002.

MOLDAN, B. (1994) In: Křesťanská revue č. 8/1994.

NEČAS, J. Ekogramotnost. Getsemany 146 - 1/14 2004 , [Citováno 2007-02-27], Dostupné na < http://www.getsemany.cz/node/617>

LYOTARD, J.F., (1993). O postmodernismu. Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace. Filosofický ústav AV ČR, Praha.

KISS, I. (1998):Deontologia alebo teologia v etike? Životné prostredie, Vol. 32, No. 2.

NODDINGS, N. (2002). Educating moral people: a caring alternative to character education. New York: Teachers College Press. ISBN 0-8077-4169-8

NODDINGS, N. (2003). Caring: a feminine approach to ethics & moral education. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-23864-8

PETERS, F. E. (1967). Greek Philosophical Terms: A Historical Lexicon. NYU.

PETŘÍČEK, M. (1997). Úvod do současné filosofie. Hermann & synové, Praha.

PINC, Z. (2006). Instinkty, pouta, informace. Křesťanská revue, ročník LXXIII 6/2006 - Myšlení v informačním věku

JÄMSA, T. The Concept of Sustainable Education. In: PIPERE, A. (2006) Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes Volume 1, 2006 Daugavpils: Baltic and Black Sea Circle Consortium. ISBN 9984-14-303-1.

PLATÓN. Gorgias. přeložil František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2000. ISBN 80-7298-005-X

PRATARELLI, M. (2003) Why Big Brains Consumed an Ecosystem. Medici Publishing, Colorado. ISBN 0-9743791-0-7

PURDON, C. (2001) Lidská práva a životní prostředí: Na křižovatce.Univerzita McGill (kandidátka LL.B./B.C.L) . [Citováno 2005-02-12], Dostupné na

SKOLIMOWSKI, H. (1981). Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living. Boston, Mass.: Marion Boyars.

STEHURA, E. (2006). Jednání a rozhodovací proces v Aristotelově Etice Nikomachově. Diplomová práce, UP Olomouc. [Citováno 2007-02-28], Dostupné na < http://kfil.upol. cz/soubory/dipl_prace_estehura.pdf>

QCA, Qualification and Curriculum Authority. National Curriculum Online, [Citováno 2007-02-27], Dostupné na < http://www.nc.uk.net/nc_resources/html/valuesAimsPurposes.shtml>

Sedmá generace, 12/2003 Téma: Skromnost jako životní styl. Dostupné z www < http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=show&cislo=12&rocnik=2003 >

THOMPSON, M. (2004). Přehled etiky. Praha: Portál. ISBN 80-7178-806-6

UHLÍŘ, M. Věda a globalizace. In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) (2006) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 – 2007. pp 207 – 220. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www < http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>

UNDP, UNEP, World Bank and WRI (2000) World Resources 2000-01, Oxford University Press, New York.

UNESCO (2002). Teaching and Learning for a Sustainable Future. A Multimedia Teacher Education Programme. Online, [Citováno 2007-02-23], Dostupné na <http://www.unesco. org/education/tlsf>

VÚP (2006). RVP ZV, Dostupné z www < http://www.vuppraha.cz/download.php?f=priloha-rvp_zv.pdf >

WELSCH, W. (1993). Postmoderna. Pluralita jako etická a politická hodnota. KLP, Praha.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>