Competences in environmental education

Main Article Content

Jana Dlouhá

Abstract

Terminology and principles of assessmentThe article is a follow-up to the general overview of the transformation process in education; it operates with the term competence that defines new educational qualities. It provides a review of environmental connotations of the term; the range of educational objectives related to the understanding of competences as complex (including cognitive, affective and psychomotor aspect) outcomes of the educational process that show its quality in action is discussed. Underdeveloped theory of this new outcome of the educational process has a negative impact on the clarity and practical usability of the concept: its consequences for evaluation and assessment are still relatively vague.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dlouhá, J. (2009). Competences in environmental education. Envigogika, 4(1). https://doi.org/10.14712/18023061.34
Section
Reviewed Papers

References

Allen, Jim; Ramaekers, Ger; Velden, Rolf van der. Measuring Competencies of Higher Education Graduates. In: WEERTS, D.J.; VIDAL, J. (eds.), Enhancing Alumni Research: European and American Perspectives. New Directions for Institutional Research, Number 126, Summer 2005, Jossey-Bass, San Francisco, pp. 49-59.

BĚLECKÝ, Z. Klíče ke školnímu vzdělávacímu programu. / Keys to school educational programme. Učitelské listy, 12, 2004/05, č. 2, s. 4-5 [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

BELZ, H.; SIEGRIEST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Praha : Portál 2001.

Bílá kniha, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - 4. verze; III. Terciární vzdělávání (str. 43 - 52); Kap. 2. Cíle a struktura terciárního vzdělávání. 2001. [online] [Cit. 2009-01-10] Dostupné z www: < http://www.msmt.cz/bila-kniha/narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-bila-kniha-2001 >

BLOOM B. S. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc. 1956

ČINČERA, J. (2008a) Alternativní pojetí Strategie. Envigogika 3 (2008) 1 [online] [Cit. 2009-01-19] Dostupné z www:

Činčera, J. (2008). Evaluace program Ekoškola. Envigogika, 3(2). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/30

Činčera, J. (2009). Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/33

DAVE, R. H. Developing and Writing Behavioural Objectives (R J Armstrong, ed.) Educational Innovators Press. 1975

DELORS, J. et al. Učení je skryté bohatství (formulovala Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století). Praha : UIV, 1997.

Dlouhá, J. (2006). Environmentální vzdělání – pokus o systematické pojmenování problému. Envigogika, 1(1). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/7

Dlouhá, J. (2007a). Pansofie v díle Jana Ámose Komenského. Envigogika, 2(2). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/18

Dlouhá, J. (2007b). Ekologická etika – na pomezí etikety a revoluční ideologie. Envigogika, 2(1). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/13

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání v ČR. MŠMT ČR, Praha 2005. [Online] [Cit-2009-03-05] Dostupné z www:

Education Websites. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

ELLIOTT, John. Environmental Education in Europe: Innovation, Marginalisation or Assimilation. In Environment, Schools and Active Learning, Centre for Educational Research and Development. Paris : OECD. 1991, s. 25, 27.

ELLIOTT, J. Developing Community-Focused Environmental Education through Action Research, in Evaluating Innovation in Environmental Education. Paris : OECD. 1994, s. 38.

European Council: Report on the concrete future objectives of education and training systems. 2001. [Online] [Cit-2009-03-05] Dostupné z www:

Gough, N. Learning with Environments. In: ROBOTTOM, I. (ed.) Environmental Education: Practise and Possibility. Geelong, Victoria : Deakin University Press. 1987.

HARROW, Anita. A taxonomy of psychomotor domain: a guide for developing behavioral objectives. New York: David McKay. 1972

HEJDÁNEK, L. Filosofický odkaz českého myslitele (doslov). In: Rádl, Emanuel. Útěcha z filosofie. Praha : Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0399-4

HUČÍNOVÁ, L. Lisabonský proces - Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010. Klíčové kompetence - nová výzva z EU I. Metodický portál RVP, 2005. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www: < http://www.rvp.cz/clanek/76 >

HUDECOVÁ, D. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů Pedagogika, ročník LIV - 2004, č. 3 274-283 [Online] [Cit-2009-03-23] Dostupné z www:

JENSEN, B.B.; SCHNACK, K. The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research 3, 1997 (2), p. 163-178.

KRATWOHL, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. Taxonomy of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain. New York: David McKay Co., Inc. 1973

KUMPERA, Jan. Poselství J.A.Komenského pro vzdělanost a humanitu dneška. Referát přednesený 15.listopadu 1999, v den výročí Komenského smrti, na Obecné poradě ´99 - Sto let uprostřed Evropy, pořádané Nadací Pangea v Praze. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

LEFF, Enrique. Environmental Education and Sustainable Development. In: Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, Proceedings of the Thessaloniki International Conference, UNESCO, December 1977.

Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu. MŠMT ČR, Praha 2003. [Online] [Cit-2009-03-05] Dostupné z www: http://www.et2010.cz/eu-dokumenty.php?doku=2003

McKEOWN, R (2002): Education for Sustainable Development Toolkit. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

MAYER, Michela, LOSITO, Bruno. Comments by two Italian experts. Discussion Paper on Competence in Education for Sustainable Development, 2008

MORIN, E. Seven Complex Lessons in Education for the Future. Paris : UNESCO. 1999, s. 24.

OECD (2005) „Definition and Selection of Competencies" 1997-2002. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

PALOUŠ, Radim(1994a) Stáří je nedělí života. Velký učitel dovede studenty až tam, kde je sám hledajícím. Vesmír, 73, 634, 1994/11

PALOUŠ, Radim (1994b) Česká zkušenost. Komenský, Bolzano, Masaryk, Patočka. Studie: Komenského škola stáří a založení gerontagogiky (1978). Praha, Academia 1994, 176 stran. ISBN: 80-200-0494-7

Pehe, J. Globální řízení a globální správa (síťová řízení a horizontální alternativy) In: DLOUHÁ, J., DLOUHÝ, J., MEZŘICKÝ, V. (eds.) (2006) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 - 2007. pp 123-132. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www

POSCH, P. Networking in environmental education. In: Evaluating Innovation in Environmental Education. Paris : OECD. 1994, s. 69-87.

POSCH, P. The Study „Environment and School Initiatives" Phase One. In: Evaluating Innovation in Environmental Education. Paris : OECD. 1994, s. 21.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha : Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4

De RAAD, B.; SCHOWENBURG, H. C. Personality in learning and education: A review. European Journal of Personality, 10, 1996, 5.

REASON, P. (ed.) Human Inquiry in Action. London : Sage. 1988.

SÁRKÖZI, R . Vady na kráse rámcových vzdělávacích programů II - Příliš mnoho slov. Česká škola, 2006, 5 [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

SIMPSON, E. J. The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain. Washington, DC: Gryphon House. 1972

Schneckenberg, Dirk & Wildt, Johannes. Understanding the Concept of eCompetence for Academic Staff. In: Mac LABHRAINN, I.; McDONALD Legg, C.; SCHNECKENBERG, D.; WILDT, J. The Challenge of eCompetence in Academic Staff Development. Galway: NUI Galway, 2006 p. 29-35 [Online] [Cit-2009-03-13] Dostupné z www:

SCHÖN, D.A. The Reflective Practitioner. London : Temple Smith. 1983.

SCOTT, W. Education and Sustainable Development: challenges, responsibilities, and frames of mind. The Trumpeter , 18 (1) 2002. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

SLEURS, Willy (ed.) Competencies for ESD (Education for Sustainable Development) teachers. A framework to integrate ESD in the curriculum of teacher training institutes. Comenius 2.1 project 118277-CP-1-2004-BE-Comenius-C2.1, Brussels, January 2008.

STERLING, S. Education in Change. In: Huckle, J., Sterling, S., ed.: Education for Sustainability. London : Earthscan Publications Ltd., 1996, s. 18-39.

STEVENSON, R.B. Schooling and Environmental Education.: Contradiction in Purpose and Practise. In Robottom, I. (ed.) Practise nad Possibility. Geelong, Victoria: Deakin University Press. 1987.

Štech, S. Teoretické přístupy k vysokoškolské pedagogice. In: VAŠUTOVÁ, J. a kol.: Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky. Praha : ÚVRŠ, 1999, s. 157-166.

Strategie UNECE pro vzdělávání pro VUR, 2005. Evropská hospodářská komise OSN. Přijato na Zasedání na vysoké úrovni Ministerstev školství a životního prostředí, Vilnius, březen 2005. In Strategie UNECE pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji [online]. [cit. 2007-08-26]. Dostupný z WWW: .

TANNER, R.T. Ecology, Environment and Education. Lincoln, Nebrasca : Professional Educators Publications. 1974.

UNECE Steering Committee on Education for Sustainable Development (2008a) How Do Teachers Teach Sustainable Development? - A Panel on Competence in ESD in the Education Sector. Discussion Paper. [Online] [Cit-2009-03-05] Dostupné z www:

UNECE Steering Committee on Education for Sustainable Development (2008b). The Reporting Format (Advance copy of ECE/CEP/AC.13/2008/2/Add.1) [Online] [Cit-2009-03-15] Dostupné z www:

UNECE (2008c) Discussion paper on competence in ESD in the education sector (ECE/CEP/AC.13/2008/7) [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

VÁCLAVÍK, V. Obecná pedagogika, Sylabus přednášek. UHK, 2004 [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

WALS, Arjen E. J. (ed.) Social Learning Towards a Sustainable World: Principles, Perspectives, and Praxis. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2007.

WALTEROVÁ, Eliška. Tvorba a realizace kurikula v evropské dimenzi, projekt „České vzdělávání a Evropa", Učitelské listy č. 2, roč. 6 (1998/9), s. 5-7

WEINERT, F.E. Defining and selecting key competences. Concept of Competence. A Conceptual Clarification. In: Rychen, D.S. & Salganik, L.H (eds.) Defining and selecting key competencies, Cambridge (State of Washington) and Göttingen: Hogrefe & Huber. 2001.

WILSON-HILL, Faye; LAW, Barry; EAMES, Chris: Action competence in New Zealand schools: Improving the capacity for understanding student learning in EFS. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www:

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>