Konativní dimenze environmentální gramotnosti českých a slovenských žáků 2. stupně ZŠ

Obsah hlavního článku

Silvie Svobodová

Abstrakt

Článek představuje výsledky komparativní analýzy zaměřené na environmentálně odpovědné jednání, tj. konativní dimenzi environmentální gramotnosti, českých (N = 344) a slovenských (N = 92) žáků 2. stupně ZŠ. V rámci studie byla použita dílčí škála komplexního výzkumného nástroje Middle School Environmental Literacy Survey (MSELS) zjišťující environmentálně odpovědné jednání. Uvedený nástroj nebyl v obou zemích dosud aplikován. Na základě analýzy výsledků byl identifikován signifikantní vliv pohlaví, věku, ročníku a volnočasových aktivit na environmentálně odpovědné jednání žáků, přičemž se mezi českými a slovenskými žáky neprojevil statisticky významný rozdíl.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Svobodová, S. (2018). Konativní dimenze environmentální gramotnosti českých a slovenských žáků 2. stupně ZŠ. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.578
Sekce
Recenzované články

Reference

Bamberg, S. & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27(1), 14-25. doi: 10.1016/j.jenvp.2006.12.002

Bogner, F. X., Johnson, B., Buxner, S. & Felix, L. (2015). The 2-MEV model: Con-stancy of adolescent environmental values within an 8year time frame. International Journal of Science Education, 37(12), 1938-1952. doi: 10.1080/09500693.2015.1058988

Činčera, J. & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů střed-ních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi: 10.14712/18023061.12

Činčera, J. (2013). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší škol-ní věk a střední školy. Envigogika, 8(5). doi: 10.14712/18023061.414

Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezi-národní testování v PISA 2015. Envigogika, 8(3). doi: 10.14712/18023061.385

Geng, L., Xu, J., Ye, L., Zhou, W. & Zhou, K. (2015). Connections with Nature and En-vironmental Behaviors. PloS One, 10(5). doi: 10.1371/journal.pone.012724

Hines, J. M., Hungerford, H. R. & Tomera, A. N. (1987). Analysis and synthesis of re-search and responsible environmental behavior: A meta analysis. Journal of Envi-ronmental Education, 18(2), 1-8. doi: 10.1080/00958964.1987.9943482

Hollweg, K. S. Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBeth, W. C. & Zoido, P. (2011). Developing a framevork for assessing environmental literacy. Washington, DC: North American Association for Environmental Education.

Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků dru-hého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedago-gická fakulta, 164 s.

Hsu, S. J. & Roth, R. E. (1998). An Assessment of Environmental Literacy and Analy-sis of Predictors of Responsible Environmental Behaviour Held by Secondary Tea-chers in the Hualien Area of Taiwan. Environmental Education Research, 4(3), 229-249. doi: 10.1080/1350462980040301

Hungerford, H. R. & Volk, T. (1990). Changing learner behavior through environmen-tal education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8-22. doi: 10.1080/00958964.1990.10753743

Chytrý, V. & Kroufek, R. (2017). Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člo-věka k přírodě. Scientia in educatione, 8(1). Retrieved from http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/591

Krajhanzl, J. (2010). Environmental and proenvironmental behavior. In Řehulka, E. [ed.] School and Helath 21: Health Education: Internatonal Experiences. Brno: Masa-ryk University, 251-274.

Krajhanzl, J. & Skalík, J. (2015). Czech Greenpeace Donors and the Barriers to their Climate-Friendly Household Behaviour. Sociální studia, 12(3), 71-95.

Kráľ, M. (2013). Environmentálna identita, environmentálne postoje a environmen-tálne zodpovedné správanie slovenských vysokoškolákov. Osobnosť v kontexte kofní-cií, emocionality a motivácií IV, Bratislava, 1-9.

Kroufek, R., Janovec, J. & Chytrý, V. (2015). Pre-service primary teachers and their attitudes towards nature. In: Fleischmann, O., Seebauer, R., Zoglowek, H., & Aleksandrovich, M. [eds.] The Teaching profession: New Challneges - New Identities. Lit Verlag GmbH & Co. KG, Wien.

Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J. & Brtnová Čepičková, I. (2016). Effect of leisure activities on responsible environmental behaviour of pupils of primary school. ICERI 2016 proceedings. 7451-7456. doi: 10.21125/iceri.2016.0703

Kroufek, R. (2016). Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň zá-kladní školy a možnosti jejího zjišťování. Disertační práce, PF JU, České Budějovice. doi: 10.13140/RG.2.1.3858.0724

Liefländer, A. K. & Bogner, F. X. (2014). The effects of children’s age and sex on acquiring pro-environmental attitudes through environmental education. The Journal of Environmental Education, 45(2), 105-117. doi: 10.1080/00958964.2013.875511

Matějček, T. & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů uči-telství. Envigogika, 7(2). doi: 10.14712/18023061.75

McBeth, W., Hungerford, H., Marcinkowski, T., Volk, T. L. & Meyers, R. (2008). Natio-nal Environmental Literacy Assessment Project: Year 1, National Baseline Study of Mid-dle Grades Students Final Research Report. U.S. Environmental Protection Agency.

McBeth, W. & Volk, T. L. (2010). The National Environmental Literacy Project: A base-line study of middle grade students in the United States. The Journal of Environmen-tal Education, 41,1,55-67.

McBeth, W., Hungerford, H., Marcinkowski, T., Volk, T. L. & Cifranick, K. (2011). The National Environmental Literacy Assessment, Phase Two: Measuring the Effectiveness of North Američan Environmental Education Programs with Respect to the Parameters of Environmental Literacy. NOAA.

NAAEE (2010). Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (K-12). Washington: NAAEE. 121 s.

Nastoulas, I., Marini, K. & Skanavis, C., (2017). Middle School Students Environmen-tal Literacy Assessment in Thessaloniki, Greece. Health and Environment Conference Proceedings. Hamdan Bin Mohammed Smart University, Dubai, 198-209.

Ogunbode, Ch. A. & Arnold, K. (2012). A Study of Environmental Awareness and Atti-tudes in Ibadan, Nigeria. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 18 (3): 669–684.

Ogunbode, Ch. A. (2013). The NEP Scale: Measuring Ecological Attitudes/Worldviews in an African Context. Environment, Development and Sustainability 15 (6): 1477–1494.

Pereira, M. & Forster, P. (2015). The Relationship between Connectedness to Natu-re, Environmental Values and Pro-environmental Behaviours. Reinvention: and Inter-national Journal of Undergraduate Research, 8(2).

Roth, C. E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution, and directions in the 1990s. Columbus: ERIC Clearingouse for Science, Mathematics and Environmental Education.

Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertač-ní práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, s. 194.

Soukup, P. (2001). ISSP – životní prostředí. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha. ISBN 80-7330-000-1.

Stevenson, K. T., Carrier, S. J. & Peterson, M. N. (2014). Evaluating strategies for inc-lusion of environmental literacy in the elementary school classroom. Electronic Jour-nal of Science Education, 18(8).

Svobodová, S. & Kroufek, R (2016). Environmentální gramotnost žáků 2. stupně v Žatci – výzkumná sonda. Envigogika, 11(2). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.514.

Svobodová, S. (2017). Vliv vybraných proměnných na environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.539

Tavakol, M. & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 2011(2), 53-55. doi: 10.5116/ijme.4dfb.8dfd

Zelezny, L. C. (1999). Education Interventions That Improve Environmental Behavio-rs: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14. doi: 10.1080/00958969909598627