Charakter indikátorů udržitelného rozvoje a indikátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni

Obsah hlavního článku

Svatava Janoušková
Tomáš Hák
Jan Maršák
Lenka Pachmanová

Abstrakt

Článek se zaměřuje na přístupy, jimiž jsou monitorovány a vyhodnocovány vzdělávací aspekty v koncepci udržitelného rozvoje a vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni. Na základě obsahové analýzy řady dokumentů vztahujících se jak ke koncepci udržitelného rozvoje, tak ke koncepci vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a sad indikátorů, které tyto dokumenty doprovázejí, docházejí autoři k tomu, že indikátory vzdělávání monitorující implementaci a dosahování cílů, ať už strategií udržitelného rozvoje nebo strategií vzdělávání pro udržitelný rozvoj, převažují procedurální indikátory, zpravidla kvantitativního charakteru. Autoři v textu zdůrazňují skutečnost, že koncepce udržitelného rozvoje úzce souvisejí s lidskými postoji a hodnotami a jejich proměnami vyvolanými mj. různými formami vzdělávaní. V závěru článku proto autoři navrhují, že by bylo velmi žádoucí doplnit existující indikátorové sady o indikátory popisující právě proměnu lidských postojů a hodnot.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Janoušková, S., Hák, T., Maršák, J., & Pachmanová, L. (2010). Charakter indikátorů udržitelného rozvoje a indikátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.57
Sekce
Recenzované články

Reference

DLOUHÁ, J. Indikátory pro strategie environmentálního vzdělávání, Envigogika 2007/II/3 [online]. [cit. 2010-10-28]. Dostupné na WWW: http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2007-ii-3/indikatory-pro-strategie-environmentalniho-vzdelavani_cs

GIOVANNI, E.; HALL, J; MORRONE, A.; RANUZZI, G.: A Framework to measure the progress of societies, Draft OECD working Paper. OECD, Parris. 2009.

EC: A sustainable Europe for a better world: A European Union Strategy for Sustainable Development, COM (2001) 264 final. Brussels. 2001.

EU: Renewed EU sustainable development strategy 10917/06. (Adopted by the European Council 15/16 June 2006). Brussels. 2006.

IUCN; UNEP ; WWF World Conservation Strategy, International Union for the Conservation of Nature, Gland. 1980.

FRÝZKOVÁ, M., PALEČKOVÁ, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. ÚIV - Tauris, Praha, 2007. ISBN 978-80-211-0540-9.

JANOUŠKOVÁ, S., MARŠÁK, J.: Indikátory - významný prostředek našeho poznávání. Pedagogika, roč.58, č.1, s.29-35. 2008. ISSN 0031-3815.

MASLOW, H.A.: Toward Psychology of Being. 3rd Edition, John Wiley and Sons, New York, 1968/1999.

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015) [online] [cit. 2010-10-28]. Dostupné na WWW: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_vzdelavani/$FILE/OEV-Strategie_VUR_%C4%8CR-20080808.pdf

OGAWA, R.; COLLOM, E.: Using Performance Indicators to Hold Schools Accountable: Implicit Assumptions and Inherent Tensions. Peabody Journal of Education. 2000,vol.75 no. 4, s.200-215 ISSN:1532-7930.

OECD: OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century. OECD, Paris. 2001.

PRŮCHA, J. Přehled Pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN: 80-7178-399-4.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, druhý dotisk 1.vyd., Tauris, 2005. ISBN: 80-87000-02-1.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN:978-80-87-000-11-3.

SHAVELSON, R.J.; McDONNEL, L.; OAKS, J. What are educational indicators and indicator systems? Practical Assessment, Research and Evaluation [online]. 1991a, vol.2, no.11, [cit.2006-12-28]. Dostupné na WWW: http://pareoline.net/getvn.asp?v=2&n=11. ISSN 1531-7714.

STIGLITZ, J.; SEN, A; FOTOUSSI, J.P.: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. European Commission, Brussels. 2009.

ŠREMER, P.: Některé aspekty vývoje k udržitelnosti. Envigogika2007/II/3 [online] [cit. 2010-10-28]. Dostupné na WWW: http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2007-ii-3/nektere-aspekty-vyvoje-k-udrzitelnosti_cs

TILBURY, D.: Monitoring and Evaluation during the UN Decade of Education for Sustainable Development. Journal of Education for Sustainable Development 2007, Vol. 1 (2), s. 239-254.

UN – Department of Economic and Social Affairs: Indicators of Sustainable Development: Guideline and Metodologies, United Nations, New York. 2007. ISBN: 978-92-1-104577-2.

UNECE: Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj [online]. 2005. UNECE: Vilnius, 2005 [online] [cit. 2006-11-4]. Dostupné na WWW: http://www.unece.org/env/esd/strategytext/strategyinczech.pdf .

UNESCO-UNEP CONGRESS: Environmental Education and training: International Strategy for Action in the field of Environmental Education and Training for the 1990s. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris. 1987.

UNESCO Bankog: Asia-Pacific Guidelines for the Development of National ESD Indicators. UNESCO Bankog, Bankog. 2007. ISBN: 929223-127-7.

UNESCO: The UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD 2005 – 2014), The FirstTwo Years, UNESCO, 2007.

UNESCO: Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable development. Paris: UNESCO Section for DESD Coordination. 2009.

UNCED: Rio Declaration on Environment and Development, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, August 12, 1992, A/CONF.151/26 (Vol.1). 1992.

World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford University Press, Oxford, 1987.

WHO: Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases: Report of a Joint WHO/FAO Expert consultation. WHO Technical Report Series 916, Geneva. 2003.

Podobné články

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.