Masmédiá na Slovensku a ich úloha pri formovaní (po)vedomia o environmentálnych problémoch a podpore kritického myslenia

Obsah hlavního článku

Mikuláš Huba

Abstrakt

Napriek rozmachu sociálnych sietí prostriedky masovej komunikácie (masmédiá) naďalej zohrávajú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti. Od šírenia informácií, cez formovanie verejného povedomia až po relax a zábavu- V príspevku sme sa zamerali na úlohu, ktorú v uplynulých 30 rokoch zohrali a zohrávajú médiá na Slovensku pri formovaní (po)vedomia o environmentálnych problémoch a pri podpore kritického myslenia. Všímame si pritom zmeny, ktorými masmédiá prešli od porevolučného obdobia začiatkom 90-tych rokov minulého storočia cez rôzne vývojové až po súčasnosť. Bližšie si všímame niektoré environmentálne kauza a ich aktérov, ako aj postoj kľúčových elektronických a printových médií k nim. Hľadáme odpoveď na otázku, ktoré environmentálne relevantné témy dominovali a dominujú v našom mediálnom priestore? Mapujeme vznik, fungovanie a zväčša i predčasný zánik environmentálne orientovaných médií, relácií a pod. Pýtame sa, čo sa stalo s ich protagonistami, resp., kto ich nahradil a kto je dnes reálnym či potenciálnym nositeľom tých tém v slovenských médiách. Prinášame výsledky niektorých aktuálnych výskumov. Snažíme sa identifikovať hlavné problémy, prekážky a nedostatky, ktoré bránili a bránia tomu, aby si médiá plnili svoju úlohu v tejto oblasti efektívnejšie a navrhujeme niektoré opatrenia či riešenia.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Huba, M. (2021). Masmédiá na Slovensku a ich úloha pri formovaní (po)vedomia o environmentálnych problémoch a podpore kritického myslenia. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.625
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Mikuláš Huba, Geografický ústav SAV,  Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Mikuláš Huba, prof. RNDr., CSc.,  Geografický ústav SAV,  Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Reference

Blahút a Majerský (2021): Reflection of Environmental Topics in the Broadcasting of Public Television. Mscr.

European Commission (2020): Special Eurobarometer 501: Attitudes of European Citizens Towards the Environment. Report, Brussels, March 2020, ISBN: 978-92-76-15240-8. DOI: https://dx.doi.org/10.2779/902489 .

Huba, M. (1999): Médiá, životné prostredie a ochranári. In: M. Huba (2014). Môj vesmír II, Bratislava, s. 78–83.

Kubínyi, P. (2020): Celebrity verzus planéta Zem. Otázky žurnalistiky 3–4/2020, s. 47–56., https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=951874

Nováčiková, D. (2017): Environmental issues and reflection of their perception in in-ternet media Communications 1/2017, Vo. 19, pp. 30–34., http://komunikacie.uniza.sk/index.php/communications/article/view/154

Nováčiková, D. (2020): Presentation of environmental topics against the ba-ckground of key feaurures of online media. Proc. of ICERI 2020 Conference, 9th – 10th Nov. 2020. pp. 7084–7091.

Skačan, J. (2019): Environmental issues and climate change in media discourse. Megatrendy a médiá č. 1, pp. 242–256, https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=902772

Snajdr, E. (2012): From brigades to blogs: Envonmentalism online in Slovakia 20 years after the Velvet Revolution. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 48, No. 3, pp. 493–508, https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=278884

Strapcová, K. (2020): Klimatická zmena a ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku. Working Papers in Sociology 2 / 2020, s.1–23.

TASR (2017): Verejnoprávne médiá majú informovať o znečistenom ovzduší. 4. 10. 2017.

TASR (2020) Štúdia: Médiá nedostatočne informujú verejnosť o klimatických zme-nách. 27. 11.2020.

www.ciernalabut.sk

www.changenet.sk

www.mladireporteri.sk

www.ochranari.sk

www.teraz.sk