Přirozený svět nepřirozené fenomenologie a konstruovaný svět naturalistické filosofie

Obsah hlavního článku

David Rybák
https://orcid.org/0000-0003-0905-9327

Abstrakt

Objev karteziánského metodického rámce revolucionizoval vědu. Ale bez ohledu na nepopiratelné úspěchy má tento rámec též svá omezení. Abychom poodhalili některá z těchto omezení, vycházíme z diskuse Husserlovy fenomenologie s naturalismem a naturalistickým pojetím světa a člověka, jak ho lze nalézt u Johna Locka. Ve druhé části textu se zabýváme Husserlovým střetem s novou vědou, etnologií, jak ji rozvinul Lévi-Bruhl. Husserl viděl v etnologii možnost rozvinout nový typ vědění o člověku, který by překročil hranice (přírodo)vědy, redukující člověka na pouhý objekt ve světě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Rybák, D. (2019). Přirozený svět nepřirozené fenomenologie a konstruovaný svět naturalistické filosofie. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.588
Sekce
Recenzované články

Reference

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Malá logika: encyklopedie filozofických věd. I. díl. Vy-dání I. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0153-3.

HUSSERL, Edmund. Aufsätze und Vorträge: 1911-1921. Dordrecht: Nijhoff, 1987. ISBN 90-247-3216-6.

HUSSERL, Edmund. Briefwechsel. Band VII: Wissenschaftlerkorrespondenz. The Ha-gue: Kluwer Academic Publishers, 1994.

HUSSERL, Edmund a Rochus SOWA. Die Lebenswelt: Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution : Texte aus dem Nachlass (1916-1937). Dordrecht: Sprin-ger, 2008. Husserliana. ISBN 978-1-4020-6476-0.

HUSSERL, Edmund. Erste Philosophie: Text nach Husserliana VII und VIII. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1992. ISBN 3-7873-1094-0.

HUSSERL, Edmund a NOVÁK, Aleš, ed. Filosofie jako přísná věda. Překlad Aleš Novák. Vyd. 1. Praha: Togga, 2013. 83 s. ISBN 978-80-7476-035-8.

HUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie: úvod do fenomenologické filosofie. Vydání 2., reprint 1. vydání, Academia 1972. Praha: Acade-mia, 1996. Filosofická knihovna. ISBN 80-200-0561-7.

HUSSERL, Edmund. Logische Untersuchungen II/2. Tübingen: Max Niemeyer, 1980.

HUSSERL, Edmund a LOHMAR, Dieter, ed. Phänomenologische Psychologie: Text nach Husserliana, Band IX. Hamburg: Meiner, 2003. xli, 242 s. Philosophische Bibliothek; Bd. 538. ISBN 3-7873-1603-5.

KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Překlad Vladimír Špalek a Walter Hansel. Vydání první. Praha: Odeon, 1975. 271 stran.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Strukturální antropologie. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-713-7.

LOCKE, John. Esej o lidském rozumu. Vydání I. Praha: Svoboda, 1984.

NÆSS, Arne, Christophersen, Jens A. a Kvalo, Kjell. Democracy, Ideology and Objecti-vity: Studies in the Semantics and Cognitive Analysis of Ideological Controversy. Oslo: Univ. Press, 1956. 346 s.

SCHUHMANN, Karl. Husserl-Chronik: Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. Haag: Nijhoff, 1977. Husserliana. Dokumente. ISBN 90-247-1972-0.