Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání

Obsah hlavního článku

Alica Brendzová
https://orcid.org/0000-0003-1757-322X

Abstrakt

Recenzní úvod disertační práce Ing. arch. Kristýny Staré, obhájené na Fakultě architektury ČVUT, Praha, v roce 2019.


Stávající kurikulum umožňuje začlenění tématu krajiny s využitím poznatků oboru architektura a urbanismus do výuky na základních školách s cílem podpořit vzdělávání vedoucí k uvědomělé a občansky angažované společnosti. Obvykle se však tyto vstupy omezují spíše na mimořádné projekty a programy nabízené externími odborníky, především z nestátních neziskových organizací.


Disertační práce Kristýny Staré prověřuje možnosti, jak podpořit a rozvíjet vztah dětí raně školního věku ke krajině prostřednictvím integrace témat oboru architektura a urbanismus do kurikula primárního vzdělávání. Zaměřuje se na české prostředí s přihlédnutím k zahraničním modelům jako volné inspiraci.


Ve vlastním výzkumu jsou využity kvalitativní i kvantitativní metody aplikovaného společenskovědního výzkumu. Stěžejní zdroj dat představují polostrukturované rozhovory s tzv. ohniskovou skupinou, která průřezově pokrývá odborníky napříč profesemi a institucionální hierarchií, a pedagogy, kteří se účastnili experimentální fáze výzkumu. Data z rozhovorů jsou analyzovaná a interpretována podle principů zakotvené teorie.


Výsledkem komparace a evaluace získaných dat jsou tyto výstupy: (1) návrh opatření potřebných pro zvyšování povědomí neodborné veřejnosti o tématu a jejich systematické začleňování do školního vzdělávání; (2) přínosy výsledků výzkumu pro představitele oboru architektura – urbanismus a oborů příbuzných a pro pedagogy, kteří se dosud tématem krajiny blíže nezabývali, i pro zainteresovanou odbornou veřejnost; (3) v neposlední řadě jsou pojmenovány limity realizovaného výzkumu a nastíněny výzvy pro výzkumy navazující.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Brendzová, A. (2019). Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.592
Sekce
Recenze