Využití pojmových map s následným rozhovorem jako výzkumného nástroje při hledání žákovských miskoncepcí

Obsah hlavního článku

Věra Pavlátová
https://orcid.org/0000-0001-9256-3991

Abstrakt

Článek ilustruje tvorbu a reflexi pojmových map (= PM) ve výzkumu publikovaném v tomto čísle Envigogiky („Dětská pojetí vybraných environmentálních fenoménů u žáků 1. a 2. stupně základní školy“). Zde byly pojmové mapy a následný doplňující rozhovor využity k analýze porozumění významu vybraných fenoménů. Každý žák měl nejprve pochopit, co je pojmová mapa, a mohl si vyzkoušet, jak se vytváří. Pro účely výzkumu pak zpracoval vlastní pojmovou mapu, vždy kolem vybraného centrálního fenoménu (celkem jich bylo 8). V rámci následujícího rozhovoru s výzkumníkem tento žák vysvětloval své myšlenkové operace v PM, případně pomocí návodných otázek ještě dále pokračoval v rozboru. O použité metodě více vypovídá související článek; zde přinášíme příklad tvorby pojmových map a průběhu rozhovoru s jedním ze žáků a zobecnění všech provedených rozhovorů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Pavlátová, V. (2019). Využití pojmových map s následným rozhovorem jako výzkumného nástroje při hledání žákovských miskoncepcí. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.591
Sekce
Inspirace

Reference

Gavora, P. (1996). Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido.
Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. 2. vyd. Přeložil Jůva, V., Hla-vatá, V. Brno: Paido.
Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál.
Holcombe, M. & Shonka, A. (1993). Conceptual mapping: A tool for self-reflection. Clearing House, 67(2), 83-84. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=9402087869&scope=site
Irvine, L. (1995). Can concept mapping be used to promote meaningful learning in nursing education? Journal of Advanced Nursing, 21, 1175–1179. Dostupné z: http://www.academia.edu/29097786/Can_concept_mapping_be_used_to_promote_meaningful_learning_in_nurse_education
Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning How to Learn. New York: Cambridge University Press.
Nuutinen, J. A. & Sutinen, E. (2003). Visualisation of the learning process using concept mapping. Proceedings 3rd IEEE international conference on advanced technologies, Athens, Greece. doi: 10.1109/ICALT.2003.1215117.
Pavlátová, V. (2019). Dětská pojetí vybraných environmentálních fenoménů u žáků 1. a 2. stupně základní školy. Ústí nad Labem, disertační práce (Ph.D.). UJEP, Pe-dagogická fakulta.
Prokša, M. (2007). Pojmové mapy ako výskumný a diagnostický prostriedok v che-mickom vzdelávaní. Dostupné z: http://pdf.truni.sk/zborniky/itpv-2007/Proksa.pdf
Schubertová, R. & Bednárová, M. (2018). Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav. Scientia In Educatione, 9(1), 104-121. Dostupné z: http://www.scied.cz/index.php/scied/issue/viewIssue/111/12
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce.