Indicator based evaluation of the sustainable development concept applied in the kindergartens of the cities of Banská Bystrica and Banská Štiavnica

Authors

  • Viera Novanska
  • Jana Škvarková
  • Bohumila Barková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.487

Keywords:

sustainable development, environmental education, indicators of sustainable development, kindergartens

Abstract

Environmental education plays an irreplaceable role in pre-school education. The role of the kindergarten systematically influences and regulates the value orientation of child towards an environmentally responsible way of life and towards the sustainable development of society. A kindergarten can act in the educational process, but also the overall "spirit" of the school. The article presents the results of an evaluation and implementation of sustainable development philosophy in pre-schools. Two pre-schools in Banská Bystrica and Banská Štiavnica were compared and evaluated in terms of set of sustainable development indicators for the 2014/2015 academic year. Based on this methodology, pre-schools can create and monitor their practical application of the sustainable development philosophy and undertake internal audits at the sustainable development level.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Viera Novanska

Department of Landscape Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava

Bratislava

Jana Škvarková

Department of Landscape Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava

Bratislava

Bohumila Barková

Kindergarden Na starej tehelni
Banská Bystrica

References

Bernátová, R. Environmentálna výchova v živote dieťaťa predškolského veku. In Zborník z vedecko – odbornej konferencie pod názvom: Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku. Prešov : PU v Prešove, Pedagogická fakulta, SV OMEP, 2012, s. 24-36. ISBN 978-80-555-0704-0.

Eco-Schools. What are the Seven Steps? Online [cit. 2015-06-29] http://www.eco-schools.org/Menu/Process/Seven+Steps.

Guziová, K. et al. Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2011, 353 s. ISBN 978-80-968777-3-7.

Hajdúková, V., Guziová, K., Podhájecká, M., Gmitrová, V., Pašková, L., Mujkošová, E., Portíková, A. Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2009, s. 54. ISBN 978-80-8052-341-1.

Hilbert, H. Problémy environmentálnej výchovy v predškolských zariadeniach a na základných školách. Životné prostredie, Vol. 30, No. 3, 1996. ISSN 0044-4863. Dostupné na: http://uke.sav.sk/zp/1996/3/hilbert.htm.

Chrenščová, V., Škvarková, J. Hodnotenie uplatňovania myšlienky udržateľného rozvoja vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách v meste Banská Štiavnica. Envigogika, Vol. 8, No. 1, 2013. ISSN 1802-3061.

Juščáková, Z. Autoevaluácia a ukazovatele kvality školy. Diskusný materiál pre regionálnych spolupracovníkov aktivity 4.1 INDIKÁTORY KVALITY ŠKOLY v projekte ESF Hodnotenie kvality vzdelávania. NÚCEM : Bratislava, 2011, 22 s.

Koldeová, L. Hodnotový systém stredoškolskej mládeže v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike v súčasnosti. In Dobro a zlo, alebo o morálke I. Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii. Zborník vedeckých štúdií, Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2013, s. 59-66. ISBN 978-80-557-0538-5

Mederly, P. Indikátory trvalo udržateľného rozvoja. Prehľad vývoja a vyhodnotenie s dôrazom na Slovenskú republiku. Bratislava : REC Slovensko, 2001, 69 s.

Miňová, M., Gmitrová, V., Knapíková, Z., Mochnáčová, Z. Environmentálna výchova v materskej škole. Prešov : Rokus, 2005, 67 s. ISBN 80-89055- 53-2.

Novanská, V. Environmentálna výchova ako prierezová téma v edukačnom procese na Slovenských základných školách. Biológia, ekológia, chémia, Vol. 18, No 1, 2014, s. 2-8. Dostupné na: http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_1_2014.pdf

Pfaffenwimmer, G. Eco-Chools and the OECD/ENSI- Project. Expert-Meeting- Cooperation in Environmental Education, Wien, 1999, s. 29-33.

Skolimowski, H. K. Eco-philosophy coming of age. Ekológia (ČSFR), Vol. 10, No. 1, 1991, s. 109-112.

Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Štátny pedagogický ústav. 2008. Online [cit. 2015-06-22] Dostupné na: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-materske-skoly-ISCED-0.alej

Školský vzdelávací program (ŠkVP) MŠ Ul. 1 mája, Banská Štiavnica, Online [cit. 2015-06-22] Dostupné na: http://www.ekodubaci.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=83

Školský vzdelávací program (ŠkVP) MŠ Na starej tehelni, Banská Bystrica, Online [cit. 2015-06-22] Dostupné na: http://msbzuco.webnode.sk/skolsky-vzdelavaci-program/

Šimonovičová, J., Šudý, M., Kasanická, L., Knapec, J. Indikátory trvalo udržateľného rozvoja škôl. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008, 129 s. ISBN 978-80-8083-614-6.

Švecová, M. Ekologie, problematika životního prostředí a udržatelného rozvoje ve studijných programech dalších fakult připravujícich učitele v ČR. In Krušková, L., (ed.): UNDP Trvale udržitelný rozvoj – vytváření podmínek. Sborník zo seminára. VTS Praha, 2000, s. 45-51.

Uváčková, I., Valachová, D., Guziová, K., Králiková, M., Mujkošová, E., Martinovičová, J., Filáková, O., Kimličková, J. Prierezové témy. In Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011, s. 115-127. ISBN 978-80-968777-3-7.

Živica, 2015. Zelená škola. Online [cit. 2015-06-29] Dostupné na: http://www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/program-zelena-skola

Published

30. 09. 2015

How to Cite

Novanska, V., Škvarková, J., & Barková, B. (2015). Indicator based evaluation of the sustainable development concept applied in the kindergartens of the cities of Banská Bystrica and Banská Štiavnica. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.487