Evaluation of Implementing the Philosophy of Sustainable Development in the Education Process in Primary Schools in the City of Banská Štiavnica

Main Article Content

Viera Chrenščová
Jana Škvarková

Abstract

Development of environmental education is currently required at all levels of education in Slovakia. The school plays an important role in long-term and systematic influence and guidance of pupils thinking and in increasing environmental consciousness. The role of the school is also to support sustainable development of society with the principle of accumulation of life experiences.The article presents results of analysis focused on state of sustainable development implementation within the educational process at primary schools in the city of Banská Štiavnica by the means of evaluation of the sustainable development indicators for academic year 2011/2012.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chrenščová, V., & Škvarková, J. (2013). Evaluation of Implementing the Philosophy of Sustainable Development in the Education Process in Primary Schools in the City of Banská Štiavnica. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.291
Section
Reviewed Papers
Author Biographies

Viera Chrenščová

Department of Landscape EcologyFaculty of Natural SciencesComenius UniversityMlynská dolina842 15 Bratislava,

Jana Škvarková

Department of Landscape EcologyFaculty of Natural SciencesComenius UniversityMlynská dolina842 15 Bratislava,

References

BACÍK, F. Aktuální otázky řízení práce škol. Bratislava, SPN 1983.

BLAŠKO, M. Úvod do modernej didaktiky II. (Manažérstvo kvality v škole). Košice : KIP TU, 2012, Dostupné na: http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310.

CVIKOVÁ, J., DÚBRAVOVÁ, V., KAHÁTHOVÁ, B., LUKŠÍK, I, MEDAL, R., NÁVOJSKÝ, A., PIETRUCHOVÁ, O. Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní. Ako mimovládne organizácie vstupujú do systému vzdelávania. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2010, 147 s.

Eco-Schools. What are the Seven Steps? Online [cit. 2013-05-13] http://www.eco-schools.org/Menu/Process/Seven+Steps.

Ekologická stopa školy. Online [cit. 2013-05-13] http://ekostopa.sk/ekologicka-stopa-skoly

HALAŠOVÁ, M., VINCÍKOVÁ, S. Škola a miestna komunita v invenciách trvalo udržateľného rozvoja. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, 2008, 90 s. ISBN 978-80-8083-685-6.

HALAŠOVÁ, M. Poznanie a vedy v kontexte kultivácie vzťahu človeka k životnému prostrediu a koncepcie udržateľnosti. Acta Universitatis Matthiae Belii, 2011, Vol. 13, No. 2, Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, s. 19-33. ISSN 1338-449X.

CHRENŠČOVÁ, V. Potreba ekologizácie základných škôl. Acta Universitatis Matthiae Belii, Séria Environmentálna ekológia, 2004, Vol. 6, No. 1, Banská Bystrica : UMB, s. 5 – 12. ISBN 80-8083-143-2.

KELCOVÁ, M., UGROCKÁ, M. Environmentálne minimum – učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy. Bratislava : ŠPU, 1996, 14 s.

Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania, 1997. Bratislava: MŽP SR, Online [cit. 2013-01-22] Dostupné na: www.spirala.sk/dokumenty/koncepcia.doc

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016, Vláda SR, 2012. Online [cit. 2013-01-22] Dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/documents/odborne_info/narodna_strategia_globalne%20vzdelavanie_2012_2016.pdf

Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Zasadanie na vysokej úrovni predstaviteľov ministerstiev životného prostredia a školstva vo Vilniuse 17.-18.3.2005. Online [cit. 2013-01-22] Dostupné na: http://www.unece.org/env/esd/strate/gytext/Slovak.pdf

ŠIMONOVIČOVÁ, J., ŠUDÝ, M., KASANICKÁ, L., KNAPEC, J. Indikátory trvalo udržateľného rozvoja škôl. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008, 129 s. ISBN 978-80-8083-614-6.

ŠVP – EV_Pt (Štátny vzdelávací program – Environmentálna výchova Prierezová téma), 2009, Online [cit. 2013-01-22] Dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf

TOMAŠKONOVÁ, J., RÁKAYOVÁ, M. Evaluácia stavu uplatňovania udržateľného rozvoja na báze indikátorov manažmentu. Acta Universitatis Matthiae Belii, 2012, Vol. 14, No. 2, Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, s. 37 – 45. ISSN 1338-449X.

Živica, 2013. Zelená škola. Online [cit. 2013-02-22] Dostupné na: http://www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/program-zelena-skola

http://www.enviroschools.org.nz/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.greenschools.ca/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.seer.org/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.environment.gov.au/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.hsr.se/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.footprintnetwork.org , Online [cit. 2013-05-13]