Problematika „environmentálních hazardů“ v geografickém vzdělávání

Obsah hlavního článku

Markéta Pluháčková

Abstrakt

Článek se zabývá tematikou environmentálních hazardů v rámci geografického vzdělávání. Je zde navržen způsob, jakým lze problematiku environmentálních hazardů na lokální úrovni ve vzdělávání zprostředkovávat. Navrhovanou formou je projektová výuka, která je zpracována na třech úrovních. První z úrovní je získání obecných znalostí o procesech spojených s hazardem a seznámení s terminologií. Další úroveň se zabývá ochranou vůči hazardu při jeho průběhu a poslední část se zaměřuje na obranu vůči hazardu do budoucna. Jako vzorový příklad byl vybrán hazard pro naše území velmi významný, tedy povodně. Byl zpracován ukázkový projekt, který aplikuje teoretická východiska v praxi a zahrnuje práci s aplikací Google Earth i terénní vyučování. Tento projekt byl dvakrát realizován. Vyhodnocení výsledků realizací je součástí závěrečné části článku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Pluháčková, M. (2014). Problematika „environmentálních hazardů“ v geografickém vzdělávání. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.430
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Markéta Pluháčková

odborná asistentka, Centrum biologie, geověd a envigogiky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita

Reference

Brázdil, R., Kirchner, K. a kol. 2007, Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, 432 s., ISBN 978 -80 -210 -4173 -8.

Čábalová, D, 2011. Pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 272 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2993-0.

Guzzetti, F., Lollino, G., 2011. Book Review of “The Story of Vaiont Told by the Geologist Who Discovered the Landslide”. Nat. Hazards Earth Syst. Sci, 11, pp. 485-486.

Huclová, M. a Vrbík, V., 2012. Efektivita projektové metody při výuce informatiky na základní škole. ARNICA: 1-2, 1-9., ISSN 1804-8366

Hudecová, D. (2004). Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. Pedagogika, 54(3), 274-283.

Johnson, N. D., Lang, N. P., and Zophy, K. T., (2011), Overcoming Assessment Problems in Google Earth-based Assignments. Journal of geoscience and education, Vol. 59, No. 3, pp. 99-105 doi:10.5408/1.3604822

Kukal, Z., Pošmourný, K., 2005, Přírodní katastrofy a rizika. Příspěvek geologie k ochraně lidí a krajiny před přírodními katastrofami, In Planeta 2005. 3/2005. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005. 52 s. ISSN 1213-3393, [online, cit. 10. 4. 2014]. Dostupné z WWW: http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/3974fda531ea66b3c1257030001e709f/$file/planeta_katastrofy_2korektura.pdf

Langhammer, J., 2010, Současné přístupy k hodnocení a modelování povodňového rizika, [online, cit. 18. 6. 2013]. Dostupné z WWW: http://web.natur.cuni.cz/geografie/vzgr/monografie/povodne/povodne_langhammer.pdf

McGuire, B., Mason, I., Kilburn, Ch., (2002), Natural hazards and Environmental Change, London: Arnold, ISBN 0- 340- 74220- 8

Monet, J., & Greene, T. (2012). Using Google Earth and Satellite Imagery to Foster Place-Based Teaching in an Introductory Physical Geology Course. Journal of Geoscience Education, 60(1), 10-20.

Patterson, T. C. (2007). Google Earth as a (not just) geography education tool. Journal of Geography, doi:10.1080/00221340701678032, 106(4), 145-152.

Petty, G. (1996) Moderní vyučování: [praktická příručka]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP G). [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 103 s. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPGSP-2007-07_final.pdf. ISBN 978-80-87000-12-0.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZG). [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf.

Systém integrované výstražné služby (SIVS): Povodňové jevy. Český hydrometeorologický ústav. [online]. 2014 [cit. 2014-06-27]. Dostupné z: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/povodne.html

Skalková, J., 2007, Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 322 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1821-7.

Smith, K., 2001, Environmental hazards, assessing risk and reducing disaster, Third edition, Routledge, ISBN 0- 415- 22464-0

Tsuruda, T., 2013, Nuclear Power Plant Explosions at Fukushima-Daiichi, Procedia Engineering, Vol. 62, pp. 71-77, DOI: 10.1016/j.proeng.2013.08.045