Přednášky na téma ekologie a ochrany přírody – předchozí znalost a postoje univerzitních studentů prvních ročníků

Autoři

  • Anna Polášková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.377

Klíčová slova:

environmentální vzdělávání, farmacie, otázky vzdělávání, univerzitní studenti

Abstrakt

českých studentů na farmaceutické fakultě, kteří se připravují na profese mimo oblast ekologie. Na této fakultě nejsou emotivně založené přístupy k přírodě přípustné jako základ výuky a není tomu jinak ani v případě ekologie.

Jako součást hodnocení kurzu „Ekologie pro farmaceuty“ vyučované v prvním ročníku zhruba 120 studentům, vyplnili studenti – po písemné zkoušce – také dobrovolný dotazník. Cílem bylo nejprve zhodnotit environmentální znalosti získané studenty na středních školách a poté zjistit jejich ochotu naučit se více o ekologie a/nebo současných problémech životního prostředí.

Výsledky ukázaly překvapivě nízkou úroveň nezájmu. Převažoval pozitivní vztah k ochraně přírody a vzdělávání, ačkoli více technicky orientovaný. Nicméně úroveň environmentálních znalostí získaných během středoškolského vzdělání se zdála být v mnoha případech nízká.

Dle názoru autorky jsou environmentální gramotnost a povědomí univerzitních studentů v technických oborech velmi důležité, protože je to typicky na úrovni manažerů a vedoucích pracovníků, kde vznikají politiky, které jsou více, či méně, šetrné k životnímu prostředí.

Tento článek může přispět k diskuzi o efektivnějším a lépe zaměřeném environmentálním vzdělávání nabízeném středními školami a dalšími vzdělávacími institucemi.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Anna Polášková

The author is a bioanalyst who teaches the ‘Ecology for Pharmacists’ and the ‘Monitoring of the Environment’ courses at the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové.

Reference

BEGON, M., HARPER J., & TOWNSEND C. (1997). Ekologie: jedinci, populace, společenstva. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého

Biologické centrum AV ČR. (2009). Bílá kniha biotechnologií. Retrieved from http://www.bc.cas.cz/en/MOBITAG.html

BRANIŠ, M. (2004). Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Informatorium

BROŽOVÁ, J. (ed.) (2004). Biologická rozmanitost v České republice. Současný stav a trendy. Praha: MŽP

Dlouhá, J., Adomssent, M., Barton, A., & Fadeeva, Z. (2011). Learning for sustainable development in regional networks. Journal of Cleaner Production, 19(9-10), 1144–1145. doi:10.1016/j.jclepro.2011.02.002

Dvořáčková, S., & Ryplova, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika, 7(3). Retrieved 08. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/77

DVORSKÝ, J. Ekologické zemědělství – certifikace bioproduktů a biopotravin. Retrieved from http:// www.zeraagency.eu/dokumenty/007005/v_4_dvorsky_ez.doc on 15/07/2013

EEA. (2010). Pharmaceuticals in the environment. Results of an EEA workshop. EEA Technical report No 1/2010. Retrieved from http://www.eea.europa.eu/publications/pharmaceuticals-in-the-environment-result-of-an-eea-workshop

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY. Retrieved from http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/legislation

FUSEK, M., KÁŠ, J. & RUML, T. (2008). Bioléčiva. Praha: VŠCHT

GERALD, M, & DILL, G. M. (2005). Glyphosate-resistant crops: history, status and future. Pest Management Science, 61, 219–224

HAWKINS, B. (2008). Plants for Life: Medicinal Plant Conservation and Botanic Gardens. Richmond, U.K.: Botanic Gardens Conservation International

KOČÍ, V. , BURKHARD, J. & MARŠÁLEK, B. (2000). Eutrofizace na přelomu tisíciletí. Conf. Eutrofizace, Praha 2000. Retrieved from http://www.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie/kategorie/eutro_tisic.pdf

KOŽÍŠEK, F.(2006). Health effects of long term consumption of water low in Ca, Mg or TDS. Int.Symp.on Health Aspects of Calcium nd Magnesium in Drinking Water. Baltimore

MALÍŘ, F. , OSTRÝ, V. , GROSSE, Y. et al. (2006). Monitoring the mycotoxines in food and their biomarkers in the Czech Republic. Mol.Nutr.Food Res., 50, 513–518

MILLER, G. T. Jr. (1987). Living in the Environment. Belmont: Wadsworth Publishing Company

MOLDAN, B. (2009). Podmaněná planeta. Praha: Karolinum

ODUM, E. P. (1971). Fundamentals of Ecology. Philadelphia, W. B. Saunders Comp

POLÁŠKOVÁ, A. et al. (2011). Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Karolinum 2011

PROCHÁZKA, F. (ed.) (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. Praha: Příroda 18

ROWE, P. (2007). Essential Statistics for the Pharmaceutical Sciences. Chichester: John Wiley

SLAVÍKOVÁ, J. (1982). Ekologie rostlin. Praha: UK 1982

STEJSKAL, V., VILÍMKOVÁ, V. (2005). Zákon o obchodování s ohroženými druhy s komentářem a prováděcími a souvisejícími předpisy. Praha: Linde

STONAWSKI, J. (1993, 1997). Základy ekologie. Praha: Karolinum 1993, 1997

SZÚ(2003). Přídatné látky (aditiva) v potravinách. Praha: VVP:ADIT/2003/1/ deklas. Retrieved from www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/

ULLMAN, V. Detekce a aplikace ionizujícího záření. Retrieved from http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#6 on 20/07/2013

UN.(2007).The Millennium Development Goals Report. 2007. UN. Retrieved from www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf

VANÍČEK, K. , JANOUCH, M. , ETTLER, K. (2000). UV index for the public. Praha: CHMI

VÚP. (2007). Framework Education Programme for Secondary General Education (Grammar Schools). (2007), Prague:

VÚPWEINMAYR, G. , ROMEO, E , De SARIO, M. , et al. (2010). Short-Term Effects of PM10 and NO2 on Respiratory Health among Children with Asthma or Asthma-like Symptoms. Environ Health Perspect. 118, 449–57.

ZELENKA, J. (2007). Ekologie a environmentalistika. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK

Stahování

Publikováno

06. 09. 2013

Jak citovat

Polášková, A. (2013). Přednášky na téma ekologie a ochrany přírody – předchozí znalost a postoje univerzitních studentů prvních ročníků. Envigogika, 8(2). https://doi.org/10.14712/18023061.377

Číslo

Sekce

Recenzované články