Přednášky na téma ekologie a ochrany přírody – předchozí znalost a postoje univerzitních studentů prvních ročníků

Obsah hlavního článku

Anna Polášková

Abstrakt

českých studentů na farmaceutické fakultě, kteří se připravují na profese mimo oblast ekologie. Na této fakultě nejsou emotivně založené přístupy k přírodě přípustné jako základ výuky a není tomu jinak ani v případě ekologie.

Jako součást hodnocení kurzu „Ekologie pro farmaceuty“ vyučované v prvním ročníku zhruba 120 studentům, vyplnili studenti – po písemné zkoušce – také dobrovolný dotazník. Cílem bylo nejprve zhodnotit environmentální znalosti získané studenty na středních školách a poté zjistit jejich ochotu naučit se více o ekologie a/nebo současných problémech životního prostředí.

Výsledky ukázaly překvapivě nízkou úroveň nezájmu. Převažoval pozitivní vztah k ochraně přírody a vzdělávání, ačkoli více technicky orientovaný. Nicméně úroveň environmentálních znalostí získaných během středoškolského vzdělání se zdála být v mnoha případech nízká.

Dle názoru autorky jsou environmentální gramotnost a povědomí univerzitních studentů v technických oborech velmi důležité, protože je to typicky na úrovni manažerů a vedoucích pracovníků, kde vznikají politiky, které jsou více, či méně, šetrné k životnímu prostředí.

Tento článek může přispět k diskuzi o efektivnějším a lépe zaměřeném environmentálním vzdělávání nabízeném středními školami a dalšími vzdělávacími institucemi.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Polášková, A. (2013). Přednášky na téma ekologie a ochrany přírody – předchozí znalost a postoje univerzitních studentů prvních ročníků. Envigogika, 8(2). https://doi.org/10.14712/18023061.377
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Anna Polášková

The author is a bioanalyst who teaches the ‘Ecology for Pharmacists’ and the ‘Monitoring of the Environment’ courses at the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové.

Reference

BEGON, M., HARPER J., & TOWNSEND C. (1997). Ekologie: jedinci, populace, společenstva. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého

Biologické centrum AV ČR. (2009). Bílá kniha biotechnologií. Retrieved from http://www.bc.cas.cz/en/MOBITAG.html

BRANIŠ, M. (2004). Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Informatorium

BROŽOVÁ, J. (ed.) (2004). Biologická rozmanitost v České republice. Současný stav a trendy. Praha: MŽP

Dlouhá, J., Adomssent, M., Barton, A., & Fadeeva, Z. (2011). Learning for sustainable development in regional networks. Journal of Cleaner Production, 19(9-10), 1144–1145. doi:10.1016/j.jclepro.2011.02.002

Dvořáčková, S., & Ryplova, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika, 7(3). Retrieved 08. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/77

DVORSKÝ, J. Ekologické zemědělství – certifikace bioproduktů a biopotravin. Retrieved from http:// www.zeraagency.eu/dokumenty/007005/v_4_dvorsky_ez.doc on 15/07/2013

EEA. (2010). Pharmaceuticals in the environment. Results of an EEA workshop. EEA Technical report No 1/2010. Retrieved from http://www.eea.europa.eu/publications/pharmaceuticals-in-the-environment-result-of-an-eea-workshop

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY. Retrieved from http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/legislation

FUSEK, M., KÁŠ, J. & RUML, T. (2008). Bioléčiva. Praha: VŠCHT

GERALD, M, & DILL, G. M. (2005). Glyphosate-resistant crops: history, status and future. Pest Management Science, 61, 219–224

HAWKINS, B. (2008). Plants for Life: Medicinal Plant Conservation and Botanic Gardens. Richmond, U.K.: Botanic Gardens Conservation International

KOČÍ, V. , BURKHARD, J. & MARŠÁLEK, B. (2000). Eutrofizace na přelomu tisíciletí. Conf. Eutrofizace, Praha 2000. Retrieved from http://www.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie/kategorie/eutro_tisic.pdf

KOŽÍŠEK, F.(2006). Health effects of long term consumption of water low in Ca, Mg or TDS. Int.Symp.on Health Aspects of Calcium nd Magnesium in Drinking Water. Baltimore

MALÍŘ, F. , OSTRÝ, V. , GROSSE, Y. et al. (2006). Monitoring the mycotoxines in food and their biomarkers in the Czech Republic. Mol.Nutr.Food Res., 50, 513–518

MILLER, G. T. Jr. (1987). Living in the Environment. Belmont: Wadsworth Publishing Company

MOLDAN, B. (2009). Podmaněná planeta. Praha: Karolinum

ODUM, E. P. (1971). Fundamentals of Ecology. Philadelphia, W. B. Saunders Comp

POLÁŠKOVÁ, A. et al. (2011). Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Karolinum 2011

PROCHÁZKA, F. (ed.) (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. Praha: Příroda 18

ROWE, P. (2007). Essential Statistics for the Pharmaceutical Sciences. Chichester: John Wiley

SLAVÍKOVÁ, J. (1982). Ekologie rostlin. Praha: UK 1982

STEJSKAL, V., VILÍMKOVÁ, V. (2005). Zákon o obchodování s ohroženými druhy s komentářem a prováděcími a souvisejícími předpisy. Praha: Linde

STONAWSKI, J. (1993, 1997). Základy ekologie. Praha: Karolinum 1993, 1997

SZÚ(2003). Přídatné látky (aditiva) v potravinách. Praha: VVP:ADIT/2003/1/ deklas. Retrieved from www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/

ULLMAN, V. Detekce a aplikace ionizujícího záření. Retrieved from http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#6 on 20/07/2013

UN.(2007).The Millennium Development Goals Report. 2007. UN. Retrieved from www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf

VANÍČEK, K. , JANOUCH, M. , ETTLER, K. (2000). UV index for the public. Praha: CHMI

VÚP. (2007). Framework Education Programme for Secondary General Education (Grammar Schools). (2007), Prague:

VÚPWEINMAYR, G. , ROMEO, E , De SARIO, M. , et al. (2010). Short-Term Effects of PM10 and NO2 on Respiratory Health among Children with Asthma or Asthma-like Symptoms. Environ Health Perspect. 118, 449–57.

ZELENKA, J. (2007). Ekologie a environmentalistika. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK