Dlouhá, J. “Pansophia in the Works of Jan Amos Comenius I.”. Envigogika, vol. 2, no. 2, Aug. 2007, doi:10.14712/18023061.18.