ČERMÁKOVÁ, J.; KULICH, J. Good bye Emilka!. Envigogika, v. 4, n. 1, 31 May 2009.