Dlouhá, J. (2012). Editorial 2012/VII/3. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.226