Evaluace tří výukových programů s tématikou permakultury

Obsah hlavního článku

Nikola Papežová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá evaluací tří environmentálních výukových programů vytvořených na základě metodických materiálů, které vznikly v rámci projektu podpořeného MŽP „Přírodní architekti“, inspirovaného mezinárodním projektem „Children in permaculture“. Výukové programy byly vytvořeny pro žáky 4. a 5. ročníku a zaměřeny na seznámení s permakulturou, jejími principy a využitím pro každodenní život. Z evaluace všech tří výukových programů formou pretestu a posttestu vyplývá, že všechny tři programy významně zvyšují znalosti žáků dané problematiky. Celkově lze hodnotit nově vytvořené výukové programy jako přínosný doplněk pro rozšíření učiva základní školy.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Papežová, N. (2018). Evaluace tří výukových programů s tématikou permakultury. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.571
Sekce
Recenzované články

Reference

Bardwell, L., V., et al. (1994). Environmental Problem Solving. Theory, Practice and Possibilities in Environmental Education. North American Association for Environmen-tal Education, PO Box 400, Troy, OH 45373.

Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). doi: 10.14712/18023061.20

Činčera, J. (2008b). Evaluační strategie středisek ekologické výchovy [online]. Envigo-gika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3, 2008b, č. 2. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/269527339_Evaluacni_strategie_stredisek_ekologicke_vychovy. ISSN 1802-3061.

Činčera, J., (2011b). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmen-tální postoje a hodnoty. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy [online], roč. 6, č. 3. ISSN 1802-3061. Dostupné z: http://www.czp.cuni.cz/envigogika

Ecosystem Management Iniatiative Projects Ver 3. 0 (2004). ECOSYSTEM Ma-nagement Iniatiative.Measuring Progress. An Evaluation Guide for Ecosystem and Community based Projects. Ver. 3.0. [online]. Retrieved from: http://www.snre.umich.edu/ecomgt/evaluation/documents/Measuring%20Progress.pdf

Hauserová, E. (2018). Co je permakultura?. Permakultura CS. [online]. [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.permakulturacs.cz/article/14/co-je-permakultura

Holmgren, D. (2006). Permakultura: principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. 1. vyd. Svojanov: PermaLot, 296 s.

Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků dru-hého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedago-gická fakulta, 164 s

Hungerford, H., R., & Volk, T., L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environ-mental Education. The Journal of Environmental Education, 21 (3), 8-21. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Children in permaculture, (2018). [online]. [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.childreninpermaculture.com

Jeřábek, J., & Tupý, J. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělává-ní. Národní ústav pro vzdělávání, 2011-2014.

Kalhoust, Z. & Obst, O. (2009). Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, 447 s.

KIDS FOR THE BAY, 2012 [online]. Dostupné z: http://www.kidsforthebay.org/site/programs/reduce-reuse-recycle-rot.shtml

Lebo, N. (2012). Ecological literacy through permaculture. Green Teacher, (98), 34-37. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1267726166?accountid=9646

Meek, G. E., Ceyhun, O. & Dunning, K. (2007). Comparison of the t vs. Wilcoxon Sig-ned-Rank Test for Likert scale data and small samples. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 90–106.

Mertens, D., M. (2015). Research and Evaluation in Education and Psychology: Inte-grating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Sage publicati-ons.

MŽP ČR, 2011: Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: MŽP.

MŽP ČR, 2016: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a envi-ronmentálního poradenství na léta 2016 – 2025. Praha: MŽP.

Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statis-tics. Advances in health sciences education, 15(5), 625-632.

O'Mahony, M. J.; Fitzgerald, F., (2001). The Performance of the Irish Green-Schools Programme. Results of the Green-Schools Research Projects [online]. Dostupné z: http://www.eltis.org/sites/default/files/case-studies/documents/ireland_research_report_2001_3.pdf

Plumb, S., et al., (2007). The Greening of Detroit – Tree Keepers Kids [online]. Do-stupné z: https://promiseofplace.org/sites/default/files/2018-06/Greening%20Eval%20Exec%20Sum%202007%20rev%20web.pdf

Schovajsová, J., (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertač-ní práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta.

Smrtová, E., Zabadal, R., & Kováříková, Z. (2012). Za Naturou na túru: metodika te-rénní výuky. Apus.

Výrost, J. & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 404 s.

Winklerová, K. (2015). GLOBE: evaluace dlouhodobého vlivu programu na účastníky. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.