Evaluation of three educational programs on permaculture

Main Article Content

Nikola Papežová

Abstract

This research is focus at an evaluation of three environmental education programs. These are based on the methodological materials created within the framework of a project supported by ministry of the environment “Natural Architects”, inspired by the international project “Children in permaculture”. The tutorials were designed for pupils of the 4th and 5th grade and were focused on getting acquainted with permaculture, its principles and its use for everyday life. The evaluation of all three teaching programs in the form of pretest and posttest shows that all three programs significantly increase pupils' knowledge of the given subject. Overall, the newly created learning programs can be evaluated as a benefit supplement for the extension of the elementary school curriculum.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Papežová, N. (2018). Evaluation of three educational programs on permaculture. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.571
Section
Reviewed Papers

References

Bardwell, L., V., et al. (1994). Environmental Problem Solving. Theory, Practice and Possibilities in Environmental Education. North American Association for Environmen-tal Education, PO Box 400, Troy, OH 45373.
Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). doi: 10.14712/18023061.20
Činčera, J. (2008b). Evaluační strategie středisek ekologické výchovy [online]. Envigo-gika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3, 2008b, č. 2. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/269527339_Evaluacni_strategie_stredisek_ekologicke_vychovy. ISSN 1802-3061.
Činčera, J., (2011b). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmen-tální postoje a hodnoty. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy [online], roč. 6, č. 3. ISSN 1802-3061. Dostupné z: http://www.czp.cuni.cz/envigogika
Ecosystem Management Iniatiative Projects Ver 3. 0 (2004). ECOSYSTEM Ma-nagement Iniatiative.Measuring Progress. An Evaluation Guide for Ecosystem and Community based Projects. Ver. 3.0. [online]. Retrieved from: http://www.snre.umich.edu/ecomgt/evaluation/documents/Measuring%20Progress.pdf
Hauserová, E. (2018). Co je permakultura?. Permakultura CS. [online]. [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.permakulturacs.cz/article/14/co-je-permakultura
Holmgren, D. (2006). Permakultura: principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. 1. vyd. Svojanov: PermaLot, 296 s.
Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků dru-hého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedago-gická fakulta, 164 s
Hungerford, H., R., & Volk, T., L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environ-mental Education. The Journal of Environmental Education, 21 (3), 8-21. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743
Children in permaculture, (2018). [online]. [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.childreninpermaculture.com
Jeřábek, J., & Tupý, J. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělává-ní. Národní ústav pro vzdělávání, 2011-2014.
Kalhoust, Z. & Obst, O. (2009). Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, 447 s.
KIDS FOR THE BAY, 2012 [online]. Dostupné z: http://www.kidsforthebay.org/site/programs/reduce-reuse-recycle-rot.shtml
Lebo, N. (2012). Ecological literacy through permaculture. Green Teacher, (98), 34-37. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1267726166?accountid=9646
Meek, G. E., Ceyhun, O. & Dunning, K. (2007). Comparison of the t vs. Wilcoxon Sig-ned-Rank Test for Likert scale data and small samples. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 90–106.
Mertens, D., M. (2015). Research and Evaluation in Education and Psychology: Inte-grating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Sage publicati-ons.
MŽP ČR, 2011: Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: MŽP.
MŽP ČR, 2016: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a envi-ronmentálního poradenství na léta 2016 – 2025. Praha: MŽP.
Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statis-tics. Advances in health sciences education, 15(5), 625-632.
O'Mahony, M. J.; Fitzgerald, F., (2001). The Performance of the Irish Green-Schools Programme. Results of the Green-Schools Research Projects [online]. Dostupné z: http://www.eltis.org/sites/default/files/case-studies/documents/ireland_research_report_2001_3.pdf
Plumb, S., et al., (2007). The Greening of Detroit – Tree Keepers Kids [online]. Do-stupné z: https://promiseofplace.org/sites/default/files/2018-06/Greening%20Eval%20Exec%20Sum%202007%20rev%20web.pdf
Schovajsová, J., (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertač-ní práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta.
Smrtová, E., Zabadal, R., & Kováříková, Z. (2012). Za Naturou na túru: metodika te-rénní výuky. Apus.
Výrost, J. & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 404 s.
Winklerová, K. (2015). GLOBE: evaluace dlouhodobého vlivu programu na účastníky. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.